Interessant

J.A. Hobson

J.A. HobsonWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

John Atkinson Hobson, de zoon van William Hobson, de eigenaar van de Adverteerder in Derbyshire en North Staffordshire, en Josephine Atkinson, werd geboren in Derby op 6 juli 1858. Hij studeerde aan Derby Grammar School en Lincoln College, Oxford, en doceerde daarna klassieke talen en Engelse literatuur op scholen in Faversham en Exeter.

In 1887 verhuisde Hobson naar Londen, waar hij de journalist William Clarke ontmoette, die hem uitnodigde om lid te worden van de Fabian Society. Als actief lid schreef hij twee boeken voor de organisatie, Problemen van armoede (1891) en Probleem van de werklozen (1896). Andere boeken die in deze periode zijn gepubliceerd, waren de Evolutie van het moderne kapitalisme (1894) en John Ruskin: sociaal hervormer (1898).

C.P. Scott, de redacteur van de Manchester Guardian, rekruteerde Hobson als correspondent van de krant in Zuid-Afrika. Terwijl hij verslag uitbracht over het land ontwikkelde hij het idee dat het imperialisme het directe resultaat was van de groeiende krachten van het moderne kapitalisme. Kort na zijn terugkeer naar Engeland in 1900 ging Hobson op een lezingentour door het land. Hobson, een sterke tegenstander van de Boerenoorlog, veroordeelde het als een "conflict georkestreerd door en gevochten voor het behoud van het financiële kapitalisme ten koste van de arbeidersklasse."

In de daaropvolgende jaren publiceerde Hobson verschillende boeken waarin hij de verbanden tussen imperialisme en internationale conflicten onderzocht. Dit was inclusief Oorlog in Zuid-Afrika (1900) en Psychologie van het jingoïsme (1901). In zijn boek Imperialisme (1902), betoogde Hobson dat imperiale expansie werd aangedreven door een zoektocht naar nieuwe markten en mogelijkheden voor investeringen in het buitenland. Deze drie boeken hielpen Hobson een internationale reputatie te verwerven en beïnvloedden politieke figuren als Lenin en Trotski.

Hobson bleef schrijven voor de Manchester Guardian en zijn relatie met C. Scott werd nog hechter nadat de zoon van de redacteur, Edward Scott, trouwde met de dochter van Hobson, Mabel. Hobson heeft ook bijgedragen aan tijdschriften zoals de Engelse recensie, de onafhankelijk tijdschrift en de Natie.

In zijn boek Het industriële systeem (1909) betoogde Hobson dat een slechte inkomensverdeling, door te veel sparen en onderconsumptie, tot werkloosheid leidde en dat de remedie lag in het uitroeien van het "overschot" door de herverdeling van het inkomen door middel van belastingen en de nationalisatie van monopolies. Sommigen hebben beweerd dat David Lloyd George werd beïnvloed door deze ideeën en dit werd weerspiegeld in zijn Volksbegroting van 1909.

Hobson was tegen de betrokkenheid van Groot-Brittannië bij de Eerste Wereldoorlog en trad in 1914 toe tot de Union of Democratic Control en was lid van de uitvoerende raad. In zijn boek Op weg naar internationale overheid (1914) pleitte hij voor de vorming van een wereldlichaam om oorlogen te voorkomen. Hij was echter zeer kritisch over de Volkenbond, omdat hij geloofde dat het niet veel meer was dan een "Nieuwe Heilige Alliantie van de overwinnaars". Hij was ook een felle criticus van het Verdrag van Versailles.

In 1919 trad Hobson toe tot de Onafhankelijke Arbeiderspartij. Hij schreef voor socialistische publicaties zoals de Nieuwe leider, de Socialistische recensie en de nieuwe staatsman. Hobson, een socialist, verwierp de theorieën van Karl Marx en gaf de voorkeur aan de hervorming van het kapitalisme in plaats van een communistische revolutie. Een ernstige criticus van de Labour-regering gevormd door Ramsay MacDonald in 1929, Hobson verwierp het aanbod van een adelstand in 1931.

Hobsons autobiografie, Bekentenissen van een economische ketter, werd gepubliceerd in 1938. Hij schreef zijn laatste artikel voor de nieuwe staatsman in december 1939, waar hij de hoop uitsprak dat Amerika zou deelnemen aan de oorlog, waarvan hij geloofde dat het het conflict zou verkorten. John Atkinson Hobson stierf op 1 april 1940.

Ik belandde in het socialisme - het niet-dogmatische, idealistische Engelse socialisme van het begin van de twintigste eeuw - net zo gemakkelijk als een eend in het water glijdt. De eerste stap in mijn bekering was een boekje genaamd The Science of Wealth, geschreven door die gulle, diepgaande en lang verwaarloosde denker, J. Hobson. Het was een boek over economie, niet over socialisme; maar toen ik daarin de verklaring las, die bijna terloops werd weggegooid, dat een zeker aantal werklozen zonder loon, die in laatste instantie leven van liefdadigheid en de armenwet, een noodzakelijke voorwaarde waren voor de kapitalistische industrie, was ik verontwaardigd. Er moet aan worden herinnerd dat er in 1911 helemaal geen staatswerkloosheidsverzekering was; lange perioden van ziekte of werkloosheid betekenden dat men een beroep moest doen op de armenwet, en 'het werkhuis' was vrij reëel voor iedereen die iets wist van de negentiende-eeuwse populaire literatuur.


J.A. Hobson - Geschiedenis

Engelse historicistische econoom, theoreticus onderconsumptie en apostel van de beweging "New Liberal".

John A. Hobson, de zoon van een liberale krantenuitgever in Derby, kreeg een klassieke opleiding aan Lincoln College, Oxford. Na zijn afstuderen werd hij onderwijzer en journalist. Nadat hij in 1887 naar Londen was verhuisd, kwam Hobson in de kring van de Fabian-socialisten in Londen. Hoewel hij een paar delen (bijv. 1891, 1896) aan de Fabians bijdroeg, was hij te weinig enthousiast over de marxistische theorie en socialistische plannen om lid te blijven.

John A. Hobson, net als zijn vriend L.T. Hobhouse, maakte deel uit van de "Nieuwe Liberale" generatie die de tekortkomingen van laissez faire bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. In wezen was Hobson nog steeds een liberaal, tot het einde toe nog een gelovige in vrije markten, een solide verdediger van vrijhandel en zeer wantrouwend jegens regeringen, maar erkende dat markten problemen als armoede, onderwijs en, het meest relevante, algemene overproductie. Hobson was dus een vreemd brouwsel, een marktliberaal geassocieerd met socialistische scholen, die erin slaagde tegelijkertijd dol te zijn op zowel Richard Cobden als John Ruskin. Hobson verwoordde een 'organische' kijk op de samenleving, die vrije en gerealiseerde individuen zag als essentieel voor een gezond sociaal organisme. In zijn memoires herinnert Hobson zich dat hij de werken van Herbert Spencer in zijn jeugd las als de vormende invloed op zijn kijk.

Hobson was een ervaren auteur, journalist, historicus, econoom en criticus van de materialistische methodologie van zowel de klassieke als de neoklassieke economie. In sommige opzichten komt hij het dichtst in de buurt van de Amerikaanse beeldenstormer Thorstein Veblen die de Britse eilanden produceerden (Hobson zou later een lofzang over Veblen schrijven). Professioneel gesproken werd Hobson echter verbannen. Opgejaagd door de klassieke en vervolgens de Marshalliaanse orthodoxie, heeft Hobson nooit een academische post bereikt, leefde hij eeuwig in de marge van journalistiek en voorlichtingscolleges, en werd hij in wezen uitgesloten van de Political Economy Club en onophoudelijk belachelijk gemaakt in dat bastion van Marshalliaanse gedachte, de economisch tijdschrift. Naar verluidt heeft de redacteur F.Y. Edgeworth beschouwde de werken van Hobson als op hetzelfde niveau als het gebabbel van de platte aarde.

Hobson's faam vandaag berust op zijn ontwikkeling van een theorie van onderconsumptie (1889, met de zakenman en bergbeklimmer A.F. Mummery). Hobson verwierp de wet van Say - tot op zekere hoogte erkende hij dat sparen zich vertaalde in investeringen, maar de investeringsuitgaven zelf droegen bij aan toekomstige overproductie, zodat het kapitalisme in de greep zou komen van chronische overproductie. Hobson was een van de eerste economen sinds Malthus die een theorie van onderconsumptie van de handelscyclus formuleerde en verdedigde. John Maynard Keynes zou Hobson later erkennen als een voorloper. Hobson borduurde hierop voort in zijn verhandeling uit 1909 over de Industrieel systeem, waarschijnlijk zijn beste economische verhandeling, waarin Hobson pleitte voor praktische regelingen zoals herverdelende belastingen, sociale uitgaven en nationalisatie van de industrie om het probleem aan te pakken. Hobsons traktaat was naar verluidt van invloed op Lloyd George's "people's budget" van 1909 - of hielp het zeker te verkopen. Zijn belangrijkste economische ideeën werden gedistilleerd in zijn slanker Wetenschap van rijkdom (1911).

Andere belangrijke economische bijdragen zijn onder meer Hobsons beroemde kritiek uit 1891 op de klassieke huurtheorie in de QJE. Zijn voorgestelde generalisatie liep een paar jaar vooruit op de neoklassieke 'marginale productiviteit'-theorie van distributie. Hobson later (1909) betwistte echter de "productuitputting"-these van die theorie, een kritiek die verschillende tijdgenoten (zoals Marshall) met moeite beantwoordden. Hobsons werk op het gebied van maatschappelijk welzijn (bijv. 1901) werd in zijn tijd iets beter ontvangen. Hobson's voorraad is sindsdien gestegen, niet alleen vanwege de bovengenoemde bijdragen, maar ook vanwege zijn "evolutionistische" kijk op economie en samenleving, van zijn vroege verklaringen (bijv. 1894) tot zijn latere uitwerkingen (in het bijzonder zijn 1914 Werk en rijkdom 1914 en de "update" uit 1929).

Hobson breidde ook zijn onderconsumptiethese uit tot zijn theorie van het imperialisme. . Hobson had als journalist in Zuid-Afrika gewerkt voor de Manchester Guardian aan de vooravond van de Boerenoorlog, en bij zijn terugkeer publiceerde hij een reeks artikelen en boeken over imperialisme en militarisme. Imperialisme (1902) is misschien wel zijn bekendste boek. Zijn economische stelling over de zoektocht van het kapitalisme naar nieuwe markten voor overproductie (vooruitlopend op Rosa Luxemburg en Vladimir Lenin) is er slechts een deel van. Het grootste deel ervan gaat over de politiek ervan - in het bijzonder om de schijnbare anomalie aan te pakken dat eventuele geproduceerde overschotten gemakkelijker kunnen worden weggewerkt door vrijhandel dan door ten koste van het imperialisme. Hobson concludeert dat de impuls niet komt van het bedrijfsleven als geheel, maar meer bepaald van de financiële sector, van de managers van de overgespaarde fortuinen. Ze zijn niet op zoek naar markten voor goederen, maar naar afzetmogelijkheden voor speculatieve investeringen in het buitenland, en dat wordt mogelijk gemaakt door de politieke jurisdictie ter plaatse uit te breiden. Het zijn de financiers, beschuldigt Hobson, door directe controle van de pers en indirecte controle van de regering, die naties opzwepen tot chauvinisme en imperialistische avonturen.

Hobson verzette zich tegen de Eerste Wereldoorlog, maar ook tegen de naoorlogse nederzetting, en was kritisch over zowel het Verdrag van Versailles als de Volkenbond. Zoals velen van de nieuwe liberale generatie, verliet Hobson uiteindelijk de liberalen (over hun afschaffing van de vrijhandelsprincipes), en, zijn neus inhoudend, trad hij in 1919 toe tot de Labour Party. Na deze periode kreeg de reputatie van Hobson een boost. Hoewel zijn algemene onderconsumptiestelling onveranderd bleef, was zijn publiek in de naoorlogse jaren van mening veranderd en werden zijn werken gunstiger beoordeeld dan voorheen.

John A. Hobson leefde lang genoeg om de komst van de Keynesiaanse revolutie te zien, en schreef zijn memoires (1938) met enige voldoening ter rechtvaardiging.


John A. Hobson

Deze uittreksels uit de tekst van Hobson geven zijn visie op de oorzaken van het imperialisme weer. Voor Hobson is het niet het zoeken naar nieuwe markten, maar het winstgevend inzetten van overtollige financiële middelen die aan de basis ligt van de drang naar imperialisme. Het bestaan ​​van dit overschot is te wijten aan het feit dat de massa's in een toestand van onderconsumptie worden gehouden door een beleid van lage lonen voor de arbeiders en hoge huren voor de financiers.

Met betrekking tot de stelling van Hobson moeten enkele punten worden verduidelijkt. Ten eerste het feit, onderstreept door AJP Taylor, dat de tijd van maximale kapitaalexport niet samenvalt met de periode van imperialistische avonturen, ten tweede dat de winsten van investeringen in Afrika en Azië niet zo hoog waren (en soms zelfs onbestaande waren), in tegenstelling tot wat werd beweerd door Hobson en, in navolging van zijn voorbeeld, door Lenin. In hun geval vervingen nuttige en plausibele rationalisaties de onverteerbare realiteit, namelijk dat het imperialisme gebaseerd is op het zoeken, door de territoriale staten, naar macht om de macht en dat economische voordelen niet alleen zeer riskant zijn, maar over het algemeen hoogst onwaarschijnlijk of minimaal met betrekking tot de verbruikte energie en middelen.

Een ander zwak punt in de analyse van Hobson is het gewicht dat hij toekent aan financiers zoals Rothschild wanneer hij schrijft: "Denkt iemand serieus dat een grote oorlog zou kunnen worden ondernomen door een Europese staat, of een grote staatslening zou kunnen afsluiten, als het huis van Rothschild en zijn connecties hun gezicht ertegen keren?&rdquo
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, dat zeker niet in het belang was van een internationaal financieel huis als de Rothschild, en de onteigeningen van de staten door grote financiers, zijn de duidelijkste tekenen dat financiële kapitalisten niet zo machtig zijn. , dat imperialisme en oorlogen een product van de staat zijn en dat het enige aspect dat staatsheersers interesseert, macht is en nog meer macht en nog meer macht.

Als we de groei van het imperialisme nemen, zoals geïllustreerd in de recente expansie van Groot-Brittannië en van de belangrijkste continentale mogendheden, vinden we het onderscheid tussen imperialisme en kolonisatie. . . nauw onderbouwd door feiten en cijfers, en rechtvaardigt de volgende algemene oordelen:

Ten eerste - Bijna de hele recente keizerlijke expansie wordt in beslag genomen door de politieke absorptie van tropische of subtropische landen waar blanke mannen zich niet met hun families zullen vestigen.

Ten tweede - Bijna alle landen zijn dichtbevolkt door 'lagere rassen'. Deze recente imperiale expansie staat dus geheel los van de kolonisatie van dunbevolkte landen in gematigde zones, waar blanke kolonisten de regeringsvormen, de industriële en andere kunsten van de beschaving van het moederland met zich meedragen. De 'bezetting' van deze nieuwe gebieden vindt plaats in aanwezigheid van een kleine minderheid van blanke mannen, ambtenaren, handelaren en industriële organisatoren, die politieke en economische heerschappij uitoefenen over grote hordes bevolking die als inferieur worden beschouwd en die niet in staat zijn enige aanzienlijke rechten uit te oefenen van zelfbestuur, in de politiek of de industrie.

Laten we vervolgens onderzoeken of de enorme uitgaven aan energie en geld voor imperiale expansie gepaard gaan met een groeiende handel binnen het rijk in vergelijking met buitenlandse handel. Met andere woorden, heeft het beleid de neiging om ons steeds meer tot een economisch zelfvoorzienend rijk te maken? Volgt de handel de vlag? . . . Als we ons hele rijk onder de loep nemen, komen we tot de conclusie dat, met uitzondering van onze handel met India, de kleinste, minst waardevolle en meest onzekere handel die wordt gedaan met onze tropische bezittingen, en in het bijzonder met die welke onder keizerlijke controle zijn gekomen sinds 1870. De enige aanzienlijke toename van onze importhandel sinds 1884 komt van onze echte kolonies in Australië, Noord-Amerika en de Kaapkolonie, de handel met India is gestagneerd, terwijl die met onze tropische kolonies in Afrika en West-Indië in de meeste gevallen onregelmatig en afnemend. Onze exporthandel vertoont hetzelfde algemene karakter, behalve dat Australië en Canada een groeiend besluit tonen om zich te bevrijden van de afhankelijkheid van Britse fabrikanten. De handel met de tropische koloniën vertoont weliswaar enige toename, maar is zeer klein en zeer fluctuerend.

Wat betreft de gebieden die onder het nieuwe imperialisme zijn verworven, behalve in één geval, is er geen serieuze poging mogelijk om ze als bevredigende zakelijke activa te beschouwen. Alleen Egypte levert een handel op van enige omvang van de andere bezittingen, van slechts drie - Lagos, Niger Coast Protectorate en Noord-Borneo - is bewezen dat ze handel drijven met Groot-Brittannië van meer dan een miljoen pond in waarde. . . . Afgezien van de kwantiteit, is de kwaliteit van de nieuwe tropische exporthandel van de laagste, die voor het grootste deel bestaat. . . van de goedkoopste textielwaren van Lancashire, de goedkoopste metaalwaren van Birmingham en Sheffield, en grote hoeveelheden buskruit, sterke drank en tabak.

Dergelijk bewijs leidt tot de volgende conclusies die betrekking hebben op de economie van het nieuwe imperialisme. Ten eerste heeft de buitenlandse handel van Groot-Brittannië een kleine en afnemende verhouding tot zijn interne industrie en handel. Ten tweede, van de buitenlandse handel, die met Brits bezit een steeds kleiner aandeel heeft in verhouding tot die met het buitenland. Ten derde is van de handel met Britse bezittingen de tropische handel, en in het bijzonder de handel met de nieuwe tropische bezittingen, de kleinste, minst vooruitstrevende en meest fluctuerende hoeveelheid, terwijl deze het laagst is in het karakter van de goederen die ze omvat .

Aangezien het imperialisme van de laatste drie decennia duidelijk wordt veroordeeld als een zakelijke politiek, in die zin dat het tegen enorme kosten een kleine, slechte, onveilige toename van de markten heeft veroorzaakt en de hele rijkdom van de natie in gevaar heeft gebracht door de sterke wrok van de andere naties, kunnen we ons afvragen, &lsquo,Hoe wordt de Britse natie ertoe bewogen om aan dergelijke ondeugdelijke zaken te beginnen? Het enige mogelijke antwoord is dat de zakelijke belangen van de natie als geheel ondergeschikt zijn aan die van bepaalde sectiebelangen die zich de controle over de nationale middelen toe-eigenen en deze gebruiken voor hun eigen gewin. . . .

Hoewel het nieuwe imperialisme een slechte zaak is geweest voor de natie, is het een goede zaak geweest voor bepaalde klassen en bepaalde beroepen binnen de natie. De enorme uitgaven aan bewapening, de kostbare oorlogen, de ernstige risico's en beschamende gevolgen van het buitenlands beleid, de stopzetting van politieke en sociale hervormingen in Groot-Brittannië, hoewel ze de natie veel schade toebrachten, hebben de huidige zakelijke belangen van bepaalde industrieën en bedrijven goed gediend. beroepen. . . .

Om het imperialisme op basis van deze hypothese te verklaren, moeten we twee vragen beantwoorden. Vinden we tegenwoordig in Groot-Brittannië een goed georganiseerde groep van speciale commerciële en sociale belangen die gebaat zijn bij het agressieve imperialisme en het militarisme dat het met zich meebrengt? Als zo'n combinatie van belangen bestaat, heeft het dan de macht om zijn wil te doen in de arena van de politiek?

Wat is het directe economische resultaat van het imperialisme? Een grote uitgave van overheidsgeld voor schepen, kanonnen, militaire en marine-uitrusting en voorraden, groeiend en producerend enorme winsten wanneer een oorlog, of een oorlogsalarm, nieuwe openbare leningen en belangrijke schommelingen in de binnenlandse en buitenlandse beurzen meer posten voor soldaten en matrozen en in de diplomatieke en consulaire diensten verbetering van buitenlandse investeringen door de Britse vlag te vervangen door een buitenlandse vlag verwerving van markten voor bepaalde exportklassen, en enige bescherming en bijstand voor beroepen die Britse huizen vertegenwoordigen in deze fabrikanten werkgelegenheid voor ingenieurs, missionarissen, speculatieve mijnwerkers, boeren en andere emigranten.

Bepaalde welomlijnde zakelijke en professionele belangen die zich voeden met imperialistische uitgaven, of met de resultaten van die uitgaven, worden zo opgezet in tegenstelling tot het algemeen welzijn, en voelen zich instinctief hun weg naar elkaar toe en worden verenigd in sterke sympathie om elke nieuwe imperialistische uitbuiting. . . .

Veruit de belangrijkste factor in het imperialisme is de invloed met betrekking tot investeringen. Het groeiende kosmopolitisme van het kapitaal is de grootste economische verandering van deze generatie.Elke geavanceerde industriële natie heeft de neiging om een ​​groter deel van haar kapitaal buiten de grenzen van haar eigen politieke gebied, in het buitenland of in koloniën te plaatsen en een groeiend inkomen uit deze bron te halen. . . .

De heer Mulhall geeft de volgende schatting van de omvang en groei van onze buitenlandse en koloniale investeringen sinds 1862:

Jaar Bedrag in &pond Jaarlijkse verhoging %
1862 144,000,000 ---
1872 600,000,000 45.6
1882 875,000,000 27.5
1893 1,698,000,000 74.8

Dit laatste bedrag is van bijzonder belang, omdat het het meest grondige onderzoek vertegenwoordigt dat door een zeer competente econoom is gedaan voor de Woordenboek van politieke economie. De investeringen die in dit cijfer zijn opgenomen, kunnen worden ingedeeld in de volgende algemene hoofdlijnen:

Leningen Miljoen &pond Spoorwegen Miljoen &pond Diversen Miljoen &pond
Buitenlands 525 VS. 120 Banken 50
koloniaal 225 koloniaal 140 landt 100
Gemeentelijk 20 Verscheidene 128 Mijnen & c. 390
770 388 540

Met andere woorden, in 1893 vertegenwoordigde het in het buitenland geïnvesteerde Britse kapitaal ongeveer 15 procent van de totale rijkdom van het Verenigd Koninkrijk: bijna de helft van dit kapitaal was in de vorm van leningen aan buitenlandse en koloniale regeringen, de rest was voor een groot deel bestemd voor geïnvesteerd in spoorwegen, banken, telegraafdiensten en andere openbare diensten, eigendom van, gecontroleerd of van vitaal belang beïnvloed door regeringen, terwijl het grootste deel van de rest werd geplaatst in land en mijnen, of in industrieën die direct afhankelijk waren van de grondwaarde. . . .

Nu, zonder al te zeer op deze schattingen te vertrouwen, kunnen we niet nalaten te erkennen dat we bij het omgaan met deze buitenlandse investeringen met verreweg de belangrijkste factor in de economie van het imperialisme worden geconfronteerd. Welke cijfers we ook nemen, twee feiten zijn duidelijk. Ten eerste dat het inkomen dat wordt verkregen als rente op buitenlandse investeringen enorm veel groter is dan het inkomen dat wordt verkregen als winst uit de gewone export- en importhandel. Ten tweede, dat terwijl onze buitenlandse en koloniale handel, en vermoedelijk de inkomsten daaruit, maar langzaam groeien, het aandeel van onze invoerwaarden dat inkomsten uit buitenlandse investeringen vertegenwoordigt, zeer snel groeit.

In een vorig hoofdstuk heb ik erop gewezen hoe klein een deel van ons nationaal inkomen als winst uit buitenlandse handel bleek te komen. Het leek onbegrijpelijk dat de enorme kosten en risico's van het nieuwe imperialisme zouden worden genomen voor zulke kleine resultaten in de vorm van een toename van de buitenlandse handel. . . . De statistieken van buitenlandse investeringen werpen echter een duidelijk licht op de economische krachten die ons beleid domineren. Terwijl de productie- en handelsklassen weinig verdienen aan hun nieuwe markten, ligt het heel anders bij de belegger.

Het is niet te veel gezegd dat de moderne buitenlandse politiek van Groot-Brittannië in de eerste plaats een strijd is om winstgevende investeringsmarkten. . . .

Agressief imperialisme, dat de belastingbetaler zo duur maakt, dat van zo weinig waarde is voor de fabrikant en handelaar, dat beladen is met zo'n groot onberekenbaar gevaar voor de burger, is een bron van grote winst voor de investeerder die thuis geen het winstgevende gebruik dat hij voor zijn kapitaal zoekt en dringt erop aan dat zijn regering hem helpt om winstgevende en veilige investeringen in het buitenland te realiseren.

Als we nadenken over de enorme uitgaven aan bewapening, de verwoestende oorlogen, de diplomatieke brutaliteit van knabbelen waarmee moderne regeringen hun territoriale macht proberen uit te breiden, stellen we de duidelijke, praktische vraag: Cui bono? het eerste en meest voor de hand liggende antwoord is: de belegger. . . .

Investeerders die hun geld in vreemde landen hebben gestoken, onder voorwaarden die volledig rekening houden met de risico's die verband houden met de politieke omstandigheden van het land, willen de middelen van hun regering gebruiken om deze risico's te minimaliseren en zo de kapitaalwaarde en de rente te verhogen van hun particuliere investeringen. De beleggende en speculatieve klassen in het algemeen wensen ook dat Groot-Brittannië andere buitenlandse gebieden onder haar vlag zou nemen om nieuwe gebieden voor winstgevende investeringen en speculatie veilig te stellen.

Indien het bijzondere belang van de investeerder kan botsen met het algemeen belang en aanleiding kan geven tot een sloopbeleid, is het bijzondere belang van de financier, de algemeen handelaar in investeringen, nog gevaarlijker. In grote mate zijn de achterban van de investeerders, zowel voor zaken als voor politiek, de kattenpootjes van de grote financiële huizen, die aandelen en aandelen niet zozeer gebruiken als investeringen om hen rente op te leveren, maar als materiaal voor speculatie in de geldmarkt. . . . Er is geen grote snelle sturing van het kapitaal mogelijk dan met hun instemming en door hun tussenkomst. Denkt iemand serieus dat een grote oorlog zou kunnen worden ondernomen door een Europese staat, of een grote staatslening zou kunnen afsluiten, als het huis van Rothschild en zijn connecties zich ertegen zouden keren? Elke grote politieke daad die een nieuwe kapitaalstroom of een grote fluctuatie in de waarde van bestaande investeringen met zich meebrengt, moet de sanctie en praktische hulp krijgen van deze kleine groep financiële koningen. Deze mannen, die hun gerealiseerde rijkdom en hun bedrijfskapitaal in handen hebben, zoals ze moeten, voornamelijk in aandelen en obligaties, hebben een dubbel aandeel, eerst als investeerders, maar in de tweede plaats en vooral als financiële handelaren. Als investeerders verschilt hun politieke invloed niet wezenlijk van die van de kleinere investeerders, behalve dat ze meestal een praktische controle hebben over de bedrijven waarin ze investeren. Als speculanten of financiële handelaren kunnen zij echter de belangrijkste factor in de economie van het imperialisme vormen. . . .

Gezien de rol die de niet-economische factoren van patriottisme, avontuur, militaire onderneming, politieke ambitie en filantropie spelen in de imperiale expansie, kan het lijken alsof het toeschrijven van zoveel macht aan financiers gelijk staat aan een te eng economische kijk op de geschiedenis. . En het is waar dat de motor van het imperialisme niet hoofdzakelijk financieel is: de financiën zijn eerder de gouverneur van de imperiale motor, die de energie leidt en haar werk bepaalt: ze vormt niet de brandstof van de motor en genereert ook niet rechtstreeks de stroom. Financiën manipuleert de patriottische krachten die politici, soldaten, filantropen en handelaren genereren het enthousiasme voor expansie dat uit deze bronnen voortkomt, hoewel sterk en oprecht, is onregelmatig en blind het financiële belang heeft die kwaliteiten van concentratie en helderziende berekening die nodig zijn het imperialisme aan het werk te zetten.

Een ambitieuze staatsman, een grenssoldaat, een overijverige missionaris, een duwende handelaar, kan een stap van keizerlijke expansie voorstellen of zelfs initiëren, kan helpen bij het onderwijzen van de patriottische publieke opinie tot de dringende behoefte aan een nieuwe vooruitgang, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij met de financiële macht. De directe invloed van grote financiële instellingen in de 'hoge politiek' wordt ondersteund door de controle die ze uitoefenen op de publieke opinie via de pers, die in elk 'beschaafd' land steeds meer hun gehoorzame instrument wordt. . . .

Dat is de reeks kenmerkende economische krachten die het imperialisme bevorderen, een grote losse groep van beroepen die op zoek zijn naar winstgevende zaken en lucratieve werkgelegenheid door de uitbreiding van militaire en civiele diensten, door de uitgaven voor militaire operaties, de ontsluiting van nieuwe stukken grondgebied en handel daarmee, en het verschaffen van nieuw kapitaal dat deze operaties nodig hebben, al deze vinden hun centrale leidende en sturende kracht in de macht van de algemene financier.


Hoofdstuk II Keizerlijke Federatie

Het imperiale beleid van Groot-Brittannië sinds 1870, en meer in het bijzonder sinds 1885, is bijna volledig in beslag genomen door het bevorderen van de onderwerping en annexatie van gebieden waar geen echte blanke nederzetting van enige omvang wordt overwogen. Dit beleid verschilt, zoals we hebben gezien, wezenlijk van kolonisatie en vanuit het standpunt van de regering impliceert het een geleidelijke vermindering van de vrijheid in het Britse rijk door voortdurend het aandeel van zijn onderdanen te vergroten die verstoken zijn van echte macht van zelfbestuur.

Het is belangrijk om na te denken over hoe dit nieuwe imperialisme reageert, en waarschijnlijk in de toekomst zal reageren, op de betrekkingen tussen Groot-Brittannië en haar zelfbesturende koloniën. Zal het deze koloniën ertoe aanzetten zich steeds meer onafhankelijk te verklaren en definitief van het moederland te scheiden, of zal het hen ertoe brengen een nauwere politieke unie met haar te vormen op basis van niet langer een rijk, maar een federatie van gelijke staten? Dit is een essentiële kwestie, want het is vrij zeker dat de huidige betrekkingen niet zullen worden gehandhaafd.

Tot dusverre was de tendens in de richting van een gestage, consistente toename van zelfbestuur en een toenemende versoepeling van het rijk in de vorm van controle die werd uitgeoefend door de eigen regering. In Australazië, Noord-Amerika en Zuid-Afrika zijn zeventien zelfbesturende kolonies gesticht, begiftigd met beperkte typen van de Britse grondwet. In het geval van Australië en Canada is de groei van het zelfbestuur formeel en feitelijk bevorderd door federaties, die in feite, vooral in Australië, de beperking van de macht van de deelstaten hebben gecompenseerd met een meer dan gelijkwaardige verhoging van de bestuurlijke macht bij de federale regering.

Groot-Brittannië heeft over het algemeen de les van de Amerikaanse Revolutie goed geleerd, zij heeft deze groeiende onafhankelijkheid van haar Australische en Amerikaanse koloniën niet alleen toegestaan ​​maar bevorderd. In de periode dat ze bewust bezig was met het bewuste beleid om haar rijk uit te breiden over landen die ze niet kan koloniseren en die ze met geweld moet behouden, heeft ze haar 'imperiale' greep op haar blanke koloniën losgemaakt. Terwijl 1873 de laatste band van economische controle verwijderde die het oude beleid van de plantages kenmerkte, door de wet van 1850 in te trekken die de Australische koloniën had verboden differentiële heffingen op te leggen tussen de koloniën en het buitenland, en hen in de toekomst toe te staan ​​belasting te heffen elkaars goederen, is de Australische Commonwealth Act van 1900, door de bevoegdheden die aan de federale rechterlijke macht zijn toegekend, tot de smalste grenzen teruggebracht en toch de constitutionele controle van de Privy Council verkregen, en heeft zij door de bevoegdheden die de federale regering in staat stellen een centrale krijgsmacht voor defensie een nieuwe substantiële basis gekregen voor een mogelijke nationale onafhankelijkheid in de toekomst. Hoewel het voorlopig onwaarschijnlijk is dat de federale regering die wordt overwogen voor Brits Zuid-Afrika bevoegdheden zal krijgen die gelijkwaardig zijn aan die van de Australische of zelfs de Canadese Federaties, heeft dezelfde tendens tot meer zelfbestuur in het verleden gestaag de overhand gehad. in Kaapkolonie en Natal, en het is vrij zeker dat, als de raciale vijandigheden tussen de twee blanke rassen worden weggenomen, een Zuid-Afrikaans Gemenebest spoedig in het bezit zal worden gesteld van een veel grotere mate van echt zelfbestuur dan de Britse koloniën die het tot dusver hebben bezeten.

Maar hoewel de trend van het Britse kolonialisme uniform in de richting van meer zelfbestuur of praktische onafhankelijkheid is geweest, en aanzienlijk is versterkt door het proces van de federatie van koloniale staten, is het duidelijk dat de keizerlijke staatslieden die dit federatiebeleid het meest hebben gesteund, voor ogen hadden een grotere herziening van de politieke betrekkingen met het moederland, die ouders en kinderen in nauwere familiebanden zou moeten binden, niet alleen uit genegenheid of handelsverkeer, maar ook uit politieke associatie. Hoewel de keizerlijke federatie voor Britse doeleinden geen moderne uitvinding is, was Lord Carnarvon de eerste minister van Koloniën die het hem als een duidelijk doel voor ogen stelde, waarbij hij de voorkeur gaf aan federatie in de verschillende groepen koloniën als de eerste stap in een proces dat het rijk zou moeten federatie . De succesvolle voltooiing in 1873 van het proces van federatie dat de Dominion of Canada vormde, stimuleerde Lord Carnarvon, die het jaar daarop aantrad, ongetwijfeld tot verdere experimenten in dezelfde richting. Helaas legde hij de handen op Zuid-Afrika voor zijn forceringsproces en leed een rampzalige mislukking. Twintig jaar later hervatte de heer Chamberlain de taak en, geconfronteerd met dezelfde essentiële moeilijkheden, heeft de gedwongen annexatie van de twee Nederlandse Republieken en de dwang van de Kaapkolonie zijn federatiebeleid in Zuid-Afrika voltooid, terwijl de federatie van Australische staten markeren een andere en veiligere triomf van het federatieprincipe.

Het federatieproces, dat van invloed is op de betrekkingen van de federatieve koloniën, is natuurlijk een triomf voor de middelpuntzoekende krachten, maar door een grotere mate van theoretische en praktische onafhankelijkheid voor de federale regeringen te verzekeren, is het centrifugaal geweest vanuit het standpunt van de Keizerlijke regering. Het werk van het veiligstellen van een effectieve politieke imperiale federatie impliceert daarom een ​​omkering van de tot dusver dominante tendensen.

Het is vrij duidelijk dat een groot aantal Britse politici een sterk en toenemend verlangen naar een imperiale federatie heeft ontwikkeld. Wat de heer Chamberlain en enkele van zijn vrienden betreft, dateert het uit het begin van de strijd over het beleid van de heer Gladstone's Home Rule for Ireland. In 1886 sprak de heer Chamberlain over Gladstone's Home Rule Bill: "Ik zou de oplossing moeten zoeken in de richting van het principe van federatie. Mijn oprechte vriend heeft zijn voorbeeld gezocht voor de betrekkingen tussen dit land en haar zelfbesturende en praktisch onafhankelijke kolonies. Ik denk dat dat twijfelachtig is. De huidige band tussen onze koloniën en onszelf is ongetwijfeld zeer sterk, dankzij de genegenheid die bestaat tussen leden van dezelfde natie. Maar het is een sentimentele stropdas, en alleen een sentimentele stropdas. Het lijkt mij dat het voordeel van een federatief systeem is dat Ierland eronder echt een integraal onderdeel van het rijk kan blijven. De werking van een dergelijk plan is centripetaal en niet centrifugaal, en het is in de richting van de federatie dat de democratische beweging de meeste vooruitgang heeft geboekt in de huidige eeuw.'

Nu is het volkomen waar dat de democratische beweging, zowel nu als in de toekomst, nauw verbonden lijkt te zijn met de vorming van federale staten, en de federatie van de delen van het Britse rijk lijkt te suggereren, als een volgende stap en logisch resultaat, de federatie van het geheel.

In de veronderstelling, zoals we moeten, dat elke redelijke zekerheid voor goede orde en beschaving in de wereld de toenemende toepassing van het federatieprincipe in de internationale politiek impliceert, zal het niet meer dan normaal lijken dat de eerdere stappen in een dergelijk proces de vorm aannemen van vakbonden van Staten die het nauwst met elkaar verbonden zijn door banden van gemeenschappelijk bloed, taal en instellingen, en dat een fase van federatief Groot-Brittannië of Angelsaksen, pan-teutonisme, panslavisme en pan-latinisme terecht de reeds bereikte fase overtreft. Er is misschien een vermoeden van overdreven logica in een dergelijke volgorde van gebeurtenissen, maar een brede algemene kijk op de geschiedenis maakt het aannemelijk en wenselijk genoeg. Het christendom dat aldus in een paar grote federale rijken is ingedeeld, elk met een gevolg van onbeschaafde afhankelijkheden, lijkt voor velen de meest legitieme ontwikkeling van de huidige tendensen, en een die de beste hoop zou bieden op permanente vrede op een verzekerde basis van inter-imperialisme. Als we het grootste aspect van deze kwestie uit onze gedachten verwerpen, omdat het te ver weg is voor het huidige winstgevende argument, en onze aandacht beperken tot de Britse imperiale federatie, kunnen we het er gemakkelijk over eens zijn dat een vrijwillige federatie van vrije Britse staten, die vreedzaam werkt voor de gemeenschappelijke veiligheid en welvaart, is op zich bij uitstek wenselijk, en zou in de toekomst inderdaad een stap kunnen vormen naar een bredere federatie van beschaafde staten.

Het werkelijke punt van discussie is de haalbaarheid van een dergelijk beleid, en, terecht gesteld, luidt de vraag als volgt: "Welke krachten van huidig ​​of toekomstig eigenbelang zijn werkzaam om Groot-Brittannië en haar koloniale groepen ertoe te bewegen het centrifugale proces dat is tot dusver dominant geweest?” Nu zijn er veel redenen voor Groot-Brittannië om politieke federatie te wensen met haar zelfbesturende koloniën, zelfs op voorwaarden die hen een stem zouden geven die evenredig is aan hun bevolking in een parlement of een andere raad die belast is met de controle van keizerlijke aangelegenheden, op voorwaarde dat de ernstige moeilijkheden die gepaard gaan met de oprichting van zo'n representatief, verantwoordelijk bestuursorgaan konden worden overwonnen. Het overwicht van de Britten op de koloniale bevolking zou het moederland in staat stellen haar wil op te leggen waar belangenverstrengeling of oordeel ontstond waarin er een scherpe scheidingslijn was tussen Groot-Brittannië en de koloniën: de verdeling van keizerlijke lasten en de verdeling van keizerlijke hulp zou worden bepaald door Groot-Brittannië. Als de kroonkolonies en andere niet-zelfbesturende delen van het rijk vertegenwoordigd waren in de keizerlijke raad, zou de feitelijke suprematie van het moederland nog groter zijn, voor deze vertegenwoordigers, ofwel benoemd door de kroon (de koers die het meest overeenstemt met de kolonieregering), of gekozen op een smalle franchise van een kleine blanke oligarchie, zou weinig gemeen hebben met de vertegenwoordigers van zelfbesturende koloniën, en zou onvermijdelijk meer vatbaar zijn voor druk van de eigen regering. Een hoofddoel van de keizerlijke federatie is om van de koloniën een behoorlijk deel van de mannen, schepen en geld te bemachtigen voor de keizerlijke verdediging, en voor die uitgebreide heldendaden die in hun begin bijna altijd als maatregelen van verdediging gelden. De huidige financiële basis van de imperiale verdediging is er een die op het eerste gezicht zeer oneerlijk lijkt. Groot-Brittannië wordt geroepen om vrijwel de hele kosten van de keizerlijke marine te dragen, en, met India, bijna de hele kosten van het keizerlijke leger, hoewel beide wapens in dienst staan ​​van een van onze zelfbesturende kolonies die wordt bedreigd door externe vijanden of interne wanorde. In 1899, terwijl de bevolking van deze koloniën bijna een derde van die van het Verenigd Koninkrijk bedroeg, hun inkomsten bijna de helft en de waarde van hun overzeese handel een vijfde van de gehele handel van het rijk, bijdrage die zij leverden aan de kosten van de zeeverdediging van het rijk was minder dan een honderdste deel. [25] Deze koloniën brengen geen reguliere of onregelmatige militaire macht ter beschikking voor de algemene verdediging van het rijk, hoewel ze kleine contingenten van keizerlijke troepen hebben ondersteund die door de keizerlijke regering aan hen zijn ingekwartierd, en aanzienlijke milities en vrijwillige troepen hebben onderhouden voor thuisverdediging. De koloniale contingenten die deelnamen aan de Zuid-Afrikaanse oorlog, hoewel ze een aanzienlijke vrijwilligersmacht vormden, voldeden bij lange na niet aan een keizerlijke heffing op basis van het percentage van de bevolking, en hun kosten werden bijna volledig gedragen door het Verenigd Koninkrijk. Vanuit het standpunt van de eenheid van het Britse rijk, waarin de koloniën geacht worden een belang te hebben dat gelijkwaardig is aan dat van het Verenigd Koninkrijk, lijkt het redelijk dat laatstgenoemden worden geroepen om hun billijk aandeel in de last van de imperiale verdediging te dragen en een keizerlijke federatie die een politieke realiteit was, zou zeker een voorziening voor een dergelijke gelijke bijdrage impliceren.Wat ook de vorm was die zo'n federatie aannam, die van een keizerlijk parlement, begiftigd met de volledige verantwoordelijkheid voor keizerlijke aangelegenheden onder de kroon, of van een keizerlijke raad, waarin koloniale vertegenwoordigers het Britse ministerie moesten raadplegen en adviseren, dat nog steeds de formele bepaling van het keizerlijke beleid, zou dit zeker een verplichte of quasi verplichte bijdrage van de koloniën impliceren die evenredig is aan die van het Verenigd Koninkrijk.

Nu is het heel duidelijk dat de zelfbesturende koloniën niet zullen deelnemen aan zo'n associatie, waarbij ze grote nieuwe uitgaven moeten doen, uit sentimenteel respect voor het Britse rijk. De oprechtheid en de hartelijkheid van de gehechtheid aan het Britse rijk en aan het moederland staan ​​buiten kijf, en hoewel er in de Zuid-Afrikaanse veldtocht geen beroep op hen werd gedaan om enige aanzienlijke zelfopoffering te doen, is het vrij duidelijk dat hun huidige gevoelens zo wat hen ertoe zou brengen vrijwillig zowel bloed als geld te besteden waar ze dachten dat het bestaan, de veiligheid of zelfs de eer van het rijk op het spel stond. Maar het zou een ernstige vergissing zijn om te veronderstellen dat de gloed van enthousiaste loyaliteit, die in zo'n periode van nood aan de dag komt, kan worden gebruikt om de algemene neiging tot onafhankelijkheid te keren en de zelfbesturende kolonies in een nauwere formele verbintenis met Groot-Brittannië, waarbij regelmatig voortdurend wordt geofferd. Als de koloniën ertoe moeten worden gebracht een dergelijke associatie aan te gaan, moeten ze ervan overtuigd zijn dat dit essentieel is voor hun individuele veiligheid en welvaart. Op dit moment krijgen ze de bescherming van het rijk zonder ervoor te betalen, zolang ze denken dat ze onder zulke voorwaarden voldoende bescherming kunnen krijgen. hun inkomstensysteem. Het humeur van de recente discussies in de Australische en Canadese parlementen, te midden van al het enthousiasme van de Zuid-Afrikaanse oorlog, maakt het duidelijk dat geen enkel koloniaal ministerie in vredestijd de kolonisten zou kunnen overhalen tot een dergelijke federatie toe te treden als hier wordt geschetst, tenzij ze waren opgevoed tot de overtuiging dat hun individuele koloniale welvaart moest worden gediend. Ofwel Australië en Canada moeten ervan overtuigd zijn dat de imperiale verdediging van Australië of Canada op de huidige basis ontoereikend wordt, en dat een dergelijke verdediging essentieel voor hen is, of anders moeten ze worden gecompenseerd voor de extra kosten die de federatie met zich mee zou brengen door nieuwe handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk, waardoor ze een meer winstgevende markt zullen krijgen dan ze nu hebben.

Nu is de weigering van de zelfbesturende koloniën tot dusverre om enige andere bijdrage aan de imperiale verdediging dan een kleine vrijwillige bijdrage te overwegen, gebaseerd op de overtuiging dat de virtuele onafhankelijkheid die ze onder Groot-Brittannië bezitten waarschijnlijk niet door enige grote mogendheid wordt bedreigd, en dat, zelfs als het bedreigd zou worden, hoewel hun handel op zee zou kunnen lijden, ze bekwaam zouden zijn om invasie door hun eigen interne bevoegdheden van zelfverdediging te voorkomen of af te weren. De enige uitzondering op deze berekening zou de regel kunnen bevestigen. Als Canada in oorlog zou zijn verwikkeld met haar grote republikeinse buurman, is ze zich er terdege van bewust dat, hoewel de Britse marine de handel en de kuststeden van de Verenigde Staten zou kunnen schaden, ze niet kon voorkomen dat Canada werd overspoeld door Amerikaanse troepen, en uiteindelijk van onderworpen zijn.

Maar, er mag op zijn minst worden aangedrongen, het belang van het in stand houden van een Britse marine die voldoende is om hun handel te beschermen, zal op zijn minst worden erkend. en de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk kan de financiële druk van de noodzakelijke uitbreiding van schepen niet dragen zonder substantiële koloniale hulp. Dit is ongetwijfeld de lijn van de sterkste druk voor de keizerlijke federatie. In hoeverre is het waarschijnlijk effectief? Het is zeker dat het koloniale politici zal opvoeden tot een betere beschouwing van de toekomst van hun kolonie, het zal hen dwingen de netto voor- of nadelen van de imperiale connectie zorgvuldig te onderzoeken. Een dergelijke overweging lijkt hen minstens net zo waarschijnlijk te leiden naar dat definitieve vertrek uit Groot-Brittannië, dat in de afgelopen halve eeuw geen van hen serieus heeft overwogen, als om hen in een federatie te brengen. Deze voleinding, als die er uiteindelijk komt, zal niet het gevolg zijn van een vermindering van natuurlijk goed gevoel en genegenheid jegens het Verenigd Koninkrijk, maar gewoon van een belangenconflict.

Als de beweging naar een imperiale federatie faalt en de recente drift naar onafhankelijkheid van de kant van de zelfbesturende koloniën wordt vervangen door een meer bewuste beweging in dezelfde richting, zal de oorzaak het imperialisme zijn. Wanneer een discrete koloniale staatsman wordt uitgenodigd om zijn kolonie dichter bij Groot-Brittannië te brengen en voor hun gezamenlijke steun te betalen terwijl hij de virtuele bepaling van hun gezamenlijke bestemming aan Groot-Brittannië overlaat, zal hij waarschijnlijk de volgende relevante vragen stellen: Waarom is Groot-Brittannië verplicht om haar uitgaven aan bewapening sneller te verhogen dan de groei van de handel of het inkomen, zodat ze gedwongen wordt een beroep te doen op ons om te helpen? Is het omdat ze bang is voor de jaloezie en de vijandigheid van andere mogendheden? Waarom wekt ze deze slechte gevoelens op? Op deze vragen kan hij haast niet anders dan een antwoord te vinden. 'Het is het nieuwe imperialisme dat volledig verantwoordelijk is voor de nieuwe gevaren van het rijk en voor de nieuwe kosten van bewapening.' Hij zal dan waarschijnlijk op dit antwoord verdere vragen baseren. Hebben wij, zelfbesturende koloniën, baat bij dit nieuwe imperialisme? Als we besluiten dat we dat niet doen, kunnen we het dan stoppen door toe te treden tot een federatie waarin onze stemmen de stemmen zullen zijn van een kleine minderheid? Moge het voor ons geen veiliger beleid zijn om afscheid te nemen van een Mogendheid die andere Mogendheden zo zichtbaar tegenwerkt, en ons in conflict met hen te betrekken over zaken waarin wij geen vitaal belang en geen beslissende stem hebben, en ofwel om een ​​onafhankelijk leven te leiden politieke leven, waarbij we alleen die risico's lopen die ons toebehoren, of (in het geval van Canada) toelating zoeken in de machtige republiek van de Verenigde Staten?

Hoe de koloniale geschiedenis deze vragen ook mag beantwoorden, het is onvermijdelijk dat ze worden gesteld. Het imperialisme is klaarblijkelijk het grootste obstakel voor de 'imperiale federatie', voor zover het de zelfbesturende koloniën betreft. Zonder de aanwezigheid van deze onvrije Britse bezittingen en het expansieve beleid dat ze voortdurend vergroot, zou een federatie van vrije Britse staten over de hele wereld een redelijke en zeer wenselijke stap lijken in het belang van de wereldbeschaving. Maar hoe kunnen de blanke democratieën van Australazië en Noord-Amerika zo'n mengelmoes van tegenstrijdige systemen willen betreden als zou worden voorgesteld door een keizerlijke federatie, die volgens een recente autoriteit [26] op de volgende manier zou kunnen worden samengesteld: eerst een unie van Groot-Brittannië, Ierland, Canada, West-Indië, Australië, Tasmanië, Nieuw-Zeeland, Newfoundland, Mauritius, Zuid-Afrika, Malta, later gevolgd door de toelating van Cyprus, Ceylon, India, Hongkong en Maleisië , met een begeleiding van semi-onafhankelijke staten zoals Egypte, Afghanistan, Natal, Bhutan, Jehore, en misschien de koninkrijken van Oeganda en van Barotse, elk met een soort vertegenwoordiging in een keizerlijke raad en een stem in de vastberadenheid van de keizerlijke bestemming?

Is het waarschijnlijk dat het grote opkomende Australische Gemenebest of de Dominion van Canada haar vreedzame ontwikkeling en haar financiële middelen zal willen overleveren aan een Soudanese voorwaartse beweging of een opdringerig beleid in West-Afrika?

Een keizerlijke federatie die alle soorten en omstandigheden van Britse staten, kolonies, protectoraten, gesluierde protectoraten en onopvallende omvat, zou te log zijn, en te veel problemen met de grens en andere gevaren, om onze meer geïsoleerde en egocentrische vrije koloniën te behagen, terwijl , als deze eerstgenoemden zonder formele vertegenwoordiging als speciale bescherming van het Verenigd Koninkrijk zouden worden achtergelaten, zou hun bestaan ​​en hun groei niettemin als een molensteen om de nek van de federale regering hangen, en het Verenigd Koninkrijk voortdurend dwingen om de loyaliteit van haar bondgenoten onder druk zetten door haar technische superioriteit van stemrecht te gebruiken in wat zij beschouwde als hun speciale interesse en de hare.

Het idee dat de afwezigheid van een echt sterke identiteit van belang tussen de zelfbesturende koloniën en de meer afgelegen en gevaarlijkere randen van het rijk kan worden gecompenseerd door een algemene geest van loyaliteit jegens en trots op 'het rijk' is een waanvoorstelling die snel zal worden verdreven. De vrijstaande koloniën van Australazië mogen niet onredelijk beweren dat juist de angst van de Britse staatslieden om hen bij de federatie te betrekken, een bekentenis is van de verzwakking van diezelfde bescherming die voor hen de belangrijkste waarde van de huidige verbinding vormt. 'Het Verenigd Koninkrijk,' kunnen ze zeggen, 'vraagt ​​ons om mannen, schepen en geld te leveren in een bindende verbintenis om haar te ondersteunen bij het verder voeren van de imperialistische politiek die de vijandigheid van rivaliserende mogendheden opwekt en die de haar voor toekomstige afhankelijkheid van haar eigen middelen om het rijk te ondersteunen. Voor onze verhoogde bijdrage aan de keizerlijke hulpbronnen zullen we daarom in ruil daarvoor een toename van gevaar ontvangen. Is het niet zoiets als ons vragen, uit pure ridderlijkheid, om ons lot in te storten met een zinkend schip?'Er zal ongetwijfeld worden geantwoord dat een stevig federatief rijk zo'n toren van kracht zal zijn die haar in staat zal stellen de toegenomen jaloezie van rivaliserende Powers. Maar deze verleidelijke stelling zal in onze koloniën aan een koele berekening worden onderworpen, die zeker zal weigeren zich te laten 'overhaasten' tot een beleidswijziging die een ommekeer inhoudt van de algemene tendens van een halve eeuw. De kolonisten erkennen de duidelijke politieke en militaire winst van coöperatieve actie in het aangezicht van een vijand, en zullen zich afvragen of deze winst niet wordt gecompenseerd door een grotere kans om vijanden onder ogen te zien, en wanneer ze bedenken dat ze echt zijn uitgenodigd om zich te verenigen , niet alleen met het Engeland dat ze liefhebben en bewonderen, maar met een steeds groter wordende mengelmoes van woeste staten, lijkt de balans van oordeel waarschijnlijk tegen de federatie te keren, tenzij andere speciale aansporingen kunnen worden toegepast.
 

Er zijn twee speciale aansporingen die de zelfbesturende koloniën, of sommige ervan, ertoe zouden kunnen brengen een nauwere politieke unie met Groot-Brittannië te bevorderen. De eerste is een herziening van het commerciële en financiële beleid van het moederland, om voor de koloniën een grotere markt voor hun producten in Groot-Brittannië en in andere delen van het Britse rijk te verzekeren. Bij de bespreking van deze kwestie is het gebruikelijk om te beginnen het voorstel tot oprichting van een Imperial Zollverein, of Douane-unie, te onderscheiden van het voorstel voor een preferentieel tarief. Maar heel weinig reflectie volstaat om de nutteloosheid van de eerste zonder de laatste te zien als een beroep op het eigenbelang van de koloniën. Zullen deze koloniën hun financiële beleid assimileren met dat van Groot-Brittannië, hun beschermende tarieven afschaffen en een volledige vrijhandelscarrière beginnen? De meest optimistische vrijhandelaar suggereert een dergelijke mogelijkheid niet, en een dergelijke koers zou inderdaad geen echte garantie bieden voor het vergroten van de commerciële onderlinge afhankelijkheid van het rijk. Het zou de koloniën eenvoudig dwingen tot processen van directe belastingen die in strijd zijn met hun gevoelens. Is vrijhandel binnen het rijk, met behoud van de status quo naar het buitenland, echt haalbaarder? Het zou eenvoudigweg betekenen dat de koloniën afstand deden van het inkomen dat ze hadden verkregen door de goederen van elkaar en van Groot-Brittannië te belasten, waarbij elk in ruil daarvoor een kwijtschelding zou krijgen van de tarieven van de andere koloniën waarmee ze weinig handel drijven en geen kwijtschelding van Groot-Brittannië, die zijn goederen als voorheen gratis zou blijven ontvangen. Hoewel hetzelfde beleid uiteindelijk gunstig zou zijn voor hun handel, zou het alleen maar de bestaande neiging aanmoedigen om minder met het rijk en meer met vreemde naties handel te drijven, terwijl het een omwenteling van hun fiscale methode zou inhouden. Geen vrijhandel binnen het rijk is alleen denkbaar als Groot-Brittannië ermee instemt de vrijhandel met landen buiten het rijk op te geven. Zelfs als Groot-Brittannië bereid zou zijn een dergelijke koers te varen, zou het hoogst onwaarschijnlijk blijven dat de koloniën het offer van douane-inkomsten zouden brengen door goederen uit het hele rijk gratis toe te laten, want deze koers zou een veel groter offer inhouden dan op het eerste gezicht lijkt, aangezien een dergelijke discriminatie de vrij toegelaten goederen in feite in staat zou stellen de belaste goederen te verdringen, waardoor de inkomsten die nog uit de douane voortvloeien, tot vrij onbeduidende afmetingen zouden worden teruggebracht.

Aangezien we nu bezig zijn met het vinden van speciale prikkels om de koloniën tot een nauwere politieke unie met Groot-Brittannië te brengen, hoeven we niet te praten over de waarschijnlijkheid van een verlenging van het beleid dat Canada in gang heeft gezet door haar preferentiële tarief, volgens Groot-Brittannië een preferentieel tarief door een afkoop van rechten op Britse invoer ten bedrage van 33 procent. Het is onnodig om de motieven te bespreken die deze vooruitgang mogelijk hebben bezield. Als we naar het resultaat kijken, zien we dat het nogal onwerkzaam is geweest, beschouwd als een stimulans voor de Britse handel. 'Ondanks het preferentiële tarief is het percentage Amerikaanse goederen dat Canada binnenkomt blijven stijgen en het percentage Britse goederen dalen.' zoals geïllustreerd door het feit dat "alvorens de voorkeur te geven aan Britse goederen, het Laurier-ministerie zorgvuldig was met het verhogen van de invoerrechten op katoenproducten die grotendeels uit Groot-Brittannië kwamen, terwijl de invoerrechten op grondstoffen uit de Verenigde Staten werden verlaagd of afgeschaft." 8221

De veelgeroemde Britse voorkeur is dus voor een groot deel een waanidee. Ondanks de voorkeur betalen Britse goederen gemiddeld nog steeds een hogere belasting bij binnenkomst in Canada dan Amerikaanse goederen. Hier zijn de cijfers:–


J.A. Hobson - Geschiedenis

De ontwikkeling van het imperialistische systeem werd aangedreven door de economische krachten van overproductie en onderconsumptie. Hobson stelt dat de economische krachten van overproductie en daaropvolgende onderconsumptie de aanzet geven tot een complexe reeks gebeurtenissen die resulteren in imperialisme. Om deze progressie te begrijpen, moeten we verder in Hobsons theorie duiken. In de 18e eeuw begonnen grote Europese mogendheden het imperialistische systeem te vestigen vanwege de economische krachten die hen ertoe aanzetten om mondiale territoriale gebieden te koloniseren met het voorstel om beschaving en christendom naar de zogenaamde onbeschaafde volkeren te brengen. Dit essay gaat Hobsons theorie van het imperialisme kritisch analyseren en het nut ervan voor het begrijpen van de expansie van het kapitalisme.

Volgens de theorie van Hobson komt imperialisme voort uit het ontstaan ​​van onderconsumptie en overbesparing in de kapitalistische economie van het thuisland. Krachtige financiers zoeken investeringsmogelijkheden met een hoog rendement voor hun overtollige spaargeld, wat hen ertoe aanzet te investeren in de 'onbeschaafde' landen van Afrika. Deze investeerders, die de risico's op hun investeringen willen minimaliseren en tegelijkertijd hun hoge rendement willen behouden, gebruiken hun invloed om hun regering te dwingen militaire bescherming te bieden en uiteindelijk de gebieden waarin ze hebben geïnvesteerd volledig te annexeren. Het imperialisme bestaat dus om de belangen van de beleggersklasse te bevorderen ten koste van de rest van de natie. Hunt (2002 351) Hobson zag het imperialisme als een sociale parasiet waarmee geldelijke rente, wanneer de staten de teugels van de regering in opstand komen, imperiale expansie doen om economische sukkels in buitenlandse lichamen te kweken en hen van hun rijkdom te ontdoen om de binnenlandse luxe. Deze investeerders, die de risico's op hun investeringen willen minimaliseren en tegelijkertijd hun hoge rendement willen behouden, gebruiken hun invloed om hun regering te dwingen militaire bescherming te bieden en uiteindelijk de gebieden waarin ze hebben geïnvesteerd volledig te annexeren. Het imperialisme bestaat dus om de belangen van de beleggersklasse te bevorderen ten koste van de rest van de natie.

Hunt (2002:351) legt uit dat imperialisme het resultaat was van vele afzonderlijke sociale krachten zoals nationalisme, patriottisme, religieuze ijver en militarisme, evenals een kapitalistische onophoudelijke zoektocht naar meer winst. De grote mogendheden die daar naar voren kwamen, heersen over zwakkere landen in het voorstel om hun kapitaalaccumulatie en investeringen te vergroten tot meer winst. Het imperialisme dat algemeen wordt beschreven als de welwillende zoektocht naar beschaving en het christendom naar de lage rassen te brengen, was volgens Hobson een propagandistische manier om achter de echte motieven van het imperialisme te schuilen. Hunt (2002353) stelt dat de snel toenemende concentratie van de industriële macht en rijkdom, die plaatsvond in het laatste derde deel van de 19e eeuw, de kolossale inkomensbezit zo groot was dat zelfs de meest extravagante en luxueuze consumptieve bestedingen hen met enorme bedragen aan inkomen. Dit leidde ertoe dat buitenlandse investeringen het enige antwoord waren, maar dergelijke investeringen waren alleen mogelijk als de niet-kapitalistische landen konden worden ‘beschaafd’, gekerstend en verheven, dus als de traditionele instellingen met geweld vernietigd konden worden en mensen onder dwang onder het domein van de de 'zichtbare hand' van het kapitalisme, dus imperialisme was het enige antwoord op de kapitalistische ambities van kapitaalexpansie. Hobson concludeert daarom dat hoewel deze niet-economische krachten niet de echte rechtvaardigingen voor imperialisme zijn, ze krachtige en noodzakelijke instrumenten zijn voor de investeerders.

Hobson, die de empirische gegevens onderzocht die de winsten uit de gewone export- en importhandel aantonen, concludeerde dat de inkomsten uit rente op buitenlandse investeringen enorm veel hoger waren dan die uit de gewone handel. Hobson toonde aan waarom kapitalisten kapitalisme nodig hadden om winst te maken, waarom ze hun winst niet konden maken door in eigen land of met kapitalistische landen te investeren. Waarom was het nodig om een ​​niet-kapitalistische cultuur te onderwerpen om de traditionele instellingen te vernietigen en economisch afhankelijk te maken van de markt en politiek afhankelijk van de imperialistische veroveraar Hunt (2002:354)? De belangrijkste kracht die het imperialisme in Hobson's visie bevorderde en leidde, was de onophoudelijke drang om kapitaal te accumuleren en de winsten die uit het kapitaal werden gehaald te investeren in nieuw ander en even winstgevend kapitaal. Het imperialisme is zeer nuttig om de expansie van het kapitalisme te begrijpen, aangezien de doeltreffendheid ervan ertoe leidde dat de meest dominerende landen wereldwijd investeerden in vreemd land met de bedoeling hun vooruitzichten op kapitaalaccumulatie te vergroten.

De betrokkenheid van de buitenlandse regering van de grote mogendheden begint vaak als militaire interventie om industriële sites in Afrika of Azië te beschermen. Maar uiteindelijk realiseerden investeerders zich dat de enige echte manier om hun investeringen te beschermen tegen de inheemse bewoners en tegen andere kapitalistische naties, was om alle moeilijkheden uit de weg te ruimen. Het resultaat hiervan is imperialisme, veroorzaakt door de economische krachten van overproductie en onderconsumptie in eigen land. Hunt (2002: 351) geeft Amerika een voorbeeld toen president McKinney de brute, bloedige, militaire onderdrukking van de Filippijnse onafhankelijkheidsbeweging door Amerikaanse troepen beschreef als een welwillende poging om de Filippino's op te voeden en te verheffen en te kerstenen, waarvan dit slechts een propagandistische manier was om de kapitalistische motieven die ze in de Filipijnen hadden, opzij zetten.

Tot slot stelt Hobson dat imperialisme een product is van het kapitalisme. Het kapitalisme en zijn winstoogmerk genereren overproductie, wat leidt tot concentratie in industrieën. Deze nieuwe vermogende belangen kunnen echter onmogelijk genoeg uitgeven om de algemene onderconsumptie van de markt en het overschot aan spaargelden te compenseren. Omdat ze niet bereid zijn deze besparingen te laten mislukken om maximale winst te realiseren, plaatsen beleggers hun geld in risicovolle, maar lucratieve activa in de 'onbeschaafde' landen van Afrika en Azië. Vervolgens zetten de investeerders, die hun risico's willen minimaliseren, hun regeringen ertoe aan hun investeringen militaire bescherming te geven en uiteindelijk de gebieden waarin ze zijn geïnvesteerd te annexeren.

Hunt EK (2002) Geschiedenis van het economisch denken: een kritisch perspectief M.E Sharpe Inc USA


Hoofdstuk IV Economische parasieten van het imperialisme

Aangezien het imperialisme van de laatste drie decennia duidelijk wordt veroordeeld als een zakelijk beleid, in die zin dat het tegen enorme kosten een kleine, slechte, onveilige toename van de markten heeft veroorzaakt en de hele rijkdom van de natie in gevaar heeft gebracht door de sterke wrok van de andere naties, kunnen we ons afvragen: "Hoe is de Britse natie ertoe bewogen om aan dergelijke ondeugdelijke zaken te beginnen?" Het enige mogelijke antwoord is dat de zakelijke belangen van de natie als geheel ondergeschikt zijn aan die van bepaalde sectiebelangen die zich toe-eigenen controle over de nationale middelen en ze gebruiken voor hun eigen gewin. Dit is geen vreemde of monsterlijke aanklacht, het is de meest voorkomende ziekte van alle vormen van bestuur. De beroemde woorden van Sir Thomas More zijn nu even waar als toen hij ze schreef: 'Overal bespeur ik een zekere samenzwering van rijke mannen die hun eigen voordeel zoeken onder de naam en het voorwendsel van het gemenebest.'

Hoewel het nieuwe imperialisme een slechte zaak is geweest voor de natie, is het een goede zaak geweest voor bepaalde klassen en bepaalde beroepen binnen de natie. De enorme uitgaven aan bewapening, de kostbare oorlogen, de ernstige risico's en beschamende gevolgen van het buitenlands beleid, de stopzetting van politieke en sociale hervormingen in Groot-Brittannië, hoewel ze de natie veel schade toebrachten, hebben de huidige zakelijke belangen van bepaalde industrieën en bedrijven goed gediend. beroepen.

Het is zinloos om ons met politiek te bemoeien tenzij we dit centrale feit duidelijk erkennen en begrijpen wat deze sectiebelangen zijn die de vijanden zijn van de nationale veiligheid en het gemenebest. We moeten de louter sentimentele diagnose terzijde schuiven die oorlogen of andere nationale blunders verklaart door uitbarstingen van patriottische vijandigheid of staatsfouten. Ongetwijfeld wordt bij elk uitbreken van de oorlog niet alleen de man in de straat, maar ook de man aan het roer vaak bedrogen door de sluwheid waarmee agressieve motieven en hebzuchtige bedoelingen zich in defensieve kleding kleden. Er is, zo mag gerust gesteld worden, geen oorlog in het geheugen, hoe brutaal agressief het ook mag lijken voor de nuchtere historicus, die niet is gepresenteerd aan de mensen die werden opgeroepen om te vechten als een noodzakelijke defensieve politiek, waarin de eer, misschien was het bestaan ​​zelf van de staat erbij betrokken.

De rampzalige dwaasheid van deze oorlogen, de materiële en morele schade die zelfs aan de overwinnaar wordt toegebracht, lijken de belangeloze toeschouwer zo duidelijk dat hij geneigd is te wanhopen dat een staat jaren van discretie bereikt, en geneigd is deze natuurrampen te beschouwen als een ultieme irrationalisme in de politiek. Maar een zorgvuldige analyse van de bestaande relaties tussen zaken en politiek toont aan dat het agressieve imperialisme dat we proberen te begrijpen in het algemeen niet het product is van blinde hartstochten van rassen of van de gemengde dwaasheid en ambitie van politici. Het is veel rationeler dan op het eerste gezicht lijkt. Irrationeel vanuit het standpunt van de hele natie, is het rationeel genoeg vanuit het standpunt van bepaalde klassen in de natie. Een volledig socialistische staat die goede boeken bijhield en regelmatige balansen van uitgaven en activa presenteerde, zou het imperialisme spoedig verwerpen als een intelligent laissez faire democratie die in haar beleid naar behoren gewicht toekent aan alle economische belangen, zou hetzelfde doen. Maar een staat waarin bepaalde goed georganiseerde zakelijke belangen zwaarder kunnen wegen dan de zwakke, verspreide belangen van de gemeenschap, moet een beleid voeren dat in overeenstemming is met de druk van de vroegere belangen.

Om het imperialisme op basis van deze hypothese te verklaren, moeten we twee vragen beantwoorden. Vinden we tegenwoordig in Groot-Brittannië een goed georganiseerde groep van speciale commerciële en sociale belangen die gebaat zijn bij het agressieve imperialisme en het militarisme dat het met zich meebrengt? Als zo'n combinatie van belangen bestaat, heeft het dan de macht om zijn wil te doen in de arena van de politiek?

Wat is het directe economische resultaat van het imperialisme? Een grote uitgave van publiek geld voor schepen, kanonnen, militaire en marine-uitrusting en voorraden, groeiend en producerend enorme winsten wanneer een oorlog, of een alarm van oorlog, nieuwe openbare leningen en belangrijke schommelingen in de binnen- en buitenlandse beurzen meer posten voor soldaten en matrozen en in de diplomatieke en consulaire diensten verbetering van buitenlandse investeringen door de Britse vlag te vervangen door een vreemde vlag verwerving van markten voor bepaalde exportklassen, en enige bescherming en bijstand voor beroepen die Britse huizen vertegenwoordigen in deze fabrikanten werkgelegenheid voor ingenieurs , missionarissen, speculatieve mijnwerkers, boeren en andere emigranten.

Bepaalde welomlijnde zakelijke en professionele belangen die zich voeden met imperialistische uitgaven, of met de resultaten van die uitgaven, worden zo opgezet in tegenstelling tot het algemeen welzijn, en, instinctief hun weg naar elkaar voelend, worden ze verenigd gevonden in sterke sympathie om elke nieuwe imperialistische uitbuiting.

Als de € 16360.000.000, die nu als een minimum aan bewapening in vredestijd mag worden beschouwd, aan een nauwkeurige analyse zou worden onderworpen, zou het grootste deel rechtstreeks worden herleid tot de kassa’s van bepaalde grote bedrijven die zich bezighouden met het bouwen van oorlogsschepen en transportmiddelen, ze uitrusten en bekogelen, geweren, geweren en munitie vervaardigen, paarden, wagens, zadelmakerij, voedsel, kleding voor de diensten leveren, contracten sluiten voor kazernes en voor andere grote onregelmatige behoeften. Via deze hoofdkanalen stromen de miljoenen om vele nevenactiviteiten te voeden, waarvan de meeste zich er terdege van bewust zijn dat ze zich bezighouden met het uitvoeren van contracten voor de diensten. Hier hebben we een belangrijke kern van commercieel imperialisme. Sommige van deze beroepen, met name de scheepsbouw, het maken van ketels en het maken van wapens en munitie, worden uitgevoerd door grote bedrijven met een immens kapitaal, waarvan de hoofden goed op de hoogte zijn van het gebruik van politieke invloed voor handelsdoeleinden.

Deze mannen zijn van overtuiging imperialisten, een jammerlijke politiek is goed voor hen.

Met hen staan ​​de grote fabrikanten voor de exporthandel, die de kost verdienen door te voorzien in de reële of kunstmatige behoeften van de nieuwe landen die we annexeren of openen. Manchester, Sheffield, Birmingham, om drie representatieve gevallen te noemen, zitten vol met bedrijven die wedijveren in het duwen van textiel en ijzerwaren, motoren, gereedschappen, machines, sterke drank, geweren, op nieuwe markten. De staatsschulden die in onze koloniën en in andere landen die onder ons protectoraat of onder onze invloed vallen, rijpen, worden grotendeels geleend in de vorm van rails, motoren, geweren en ander beschavingsmateriaal dat door Britse firma's is gemaakt en verzonden. De aanleg van spoorwegen, kanalen en andere openbare werken, de vestiging van fabrieken, de ontwikkeling van mijnen, de verbetering van de landbouw in nieuwe landen, wekken een duidelijke belangstelling op voor belangrijke verwerkende industrieën die een zeer sterk imperialistisch vertrouwen in hun eigenaars voedt.

De verhouding die dergelijke handel heeft tot de totale industrie van Groot-Brittannië is erg klein, maar een deel ervan is buitengewoon invloedrijk en kan een duidelijke indruk maken op de politiek, via kamers van koophandel, parlementaire vertegenwoordigers en semi-politieke, semi-commerciële instanties zoals de Imperial South African Association of de China League.

De scheepvaart heeft een zeer uitgesproken belang, wat zorgt voor imperialisme. Dit wordt goed geïllustreerd door het beleid van staatssubsidies die nu door rederijen worden opgeëist als voorschot, en om de Britse scheepvaart aan te moedigen voor doeleinden van imperiale veiligheid en defensie.

De diensten zijn natuurlijk imperialistisch uit overtuiging en uit beroepsbelang, en elke uitbreiding van het leger en de marine vergroot hun numerieke kracht en de politieke macht die ze uitoefenen. De afschaffing van de aankoop in het leger, door het beroep open te stellen voor de hogere middenklasse, heeft deze meest directe voedster van het imperiale sentiment enorm vergroot. De kracht van deze factor is natuurlijk grotendeels te danken aan de jeuk naar glorie en avontuur onder militaire officieren aan verstoorde of onzekere grenzen van het rijk. Dit is een zeer vruchtbare bron van expansie in India geweest. De directe professionele invloed van de diensten brengt een minder georganiseerde maar krachtige sympathieke steun met zich mee van de kant van de aristocratie en de rijke klassen, die in de diensten carrières zoeken voor hun zonen.

Aan de militaire diensten kunnen we de Indiase Ambtenarendienst en de talrijke officiële en semi-officiële posten in onze koloniën en protectoraten toevoegen. Elke uitbreiding van het rijk wordt door dezelfde klassen ook beschouwd als nieuwe openingen voor hun zonen als veeboeren, planters, ingenieurs of missionarissen. Dit standpunt wordt treffend samengevat door een hoge Indiase functionaris, Sir Charles Crossthwaite, bij het bespreken van de Britse betrekkingen met Siam. 'De echte vraag was wie de handel met hen zou krijgen en hoe we er het beste van konden maken, om verse markten te vinden voor onze goederen en ook werkgelegenheid voor die overbodige artikelen van tegenwoordig, onze jongens.& #8221

Vanuit dit oogpunt blijven onze kolonies nog steeds wat James Mill cynisch omschreef als zijnde, 'een enorm systeem van buitenhulp voor de hogere klassen'.

In alle beroepen, militair en civiel, het leger, de diplomatie, de kerk, de bar, het onderwijs en de techniek, dient Groot-Brittannië voor een overloop, het verlichten van de congestie van de thuismarkt en het bieden van kansen aan meer roekeloze of avontuurlijke leden, terwijl het biedt een handig voorgeborchte voor beschadigde personages en carrières. De werkelijke hoeveelheid winstgevende werkgelegenheid die aldus wordt verschaft door onze recente acquisities is onaanzienlijk, maar het wekt die onevenredige belangstelling op die altijd aan de marge van werkgelegenheid hangt. Het vergroten van deze marge is een krachtig motief in het imperialisme.

Deze invloeden, voornamelijk economische, hoewel niet onvermengd met andere sentimentele motieven, zijn vooral werkzaam in militaire, kerkelijke, academische en ambtenarenkringen, en verschaffen een geïnteresseerde vooringenomenheid jegens het imperialisme door de ontwikkelde klassen.
 

Veruit de belangrijkste economische factor in het imperialisme is de invloed met betrekking tot investeringen. Het groeiende kosmopolitisme van het kapitaal is de grootste economische verandering van deze generatie. Elke geavanceerde industriële natie heeft de neiging om een ​​groter deel van haar kapitaal buiten de grenzen van haar eigen politieke gebied, in het buitenland of in koloniën te plaatsen en een groeiend inkomen uit deze bron te halen.

Er is geen exacte of zelfs benaderende schatting van het totale bedrag van het inkomen van de Britse natie afkomstig van buitenlandse investeringen mogelijk. We beschikken echter in de aanslagen van de inkomstenbelasting over een indirecte maatstaf van bepaalde grote delen van investeringen, waaruit we een oordeel kunnen vormen over de totale omvang van de inkomsten uit buitenlandse en koloniale bronnen en het groeitempo ervan.

Inkomsten uit buitenlandse investeringen verzekerd voor inkomstenbelasting

Van Indiase overheidsinkomsten

Koloniale en buitenlandse openbare effecten, &c.

Spoorwegen vanuit het Verenigd Koninkrijk

Buitenlandse en koloniale investeringen

Uit deze tabel blijkt dat de periode van energiek imperialisme samenviel met een opmerkelijke groei van de inkomsten uit externe investeringen. De inkomsten uit deze bronnen zijn in de periode 1884-1900 bijna verdubbeld, terwijl het aandeel afkomstig van buitenlandse spoorwegen en buitenlandse en koloniale investeringen nog sneller is toegenomen.

Deze cijfers geven alleen de buitenlandse inkomsten weer die als zodanig kunnen worden geïdentificeerd. Daaraan moet een grote hoeveelheid inkomsten worden toegevoegd die aan deze inkomstenbelastingaangiften ontsnappen, waaronder aanzienlijke bedragen die zouden verschijnen als winsten van in het Verenigd Koninkrijk uitgeoefende bedrijven, zoals verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen en grondhypotheekmaatschappijen, waarvan vele die een groot deel van hun inkomen halen uit buitenlandse investeringen. Hoe snel de groei van deze investeringsvolgorde is, blijkt uit de gepubliceerde rendementen van beleggingen van levensverzekeringsmaatschappijen, waaruit blijkt dat hun beleggingen in hypotheken buiten het Verenigd Koninkrijk waren gegroeid van ongeveer € 1636.000.000 in 1890 tot € 16313, 000 000 in 1898.

Sir R. Giffen schatte de inkomsten uit buitenlandse bronnen in de vorm van winst, rente en pensioenen in 1882 op € 16370.000.000, en in een voor de Statistical Society in maart 1899 voorgelezen paper schatte hij de inkomsten uit dezelfde bronnen voor het lopende jaar. op € 16390.000.000. Het is waarschijnlijk dat dit laatste cijfer een onderschatting is, want als de inkomsten uit het buitenland die niet als zodanig in de aangiften inkomstenbelasting zijn opgenomen in dezelfde verhouding staan ​​als in 1882, zou het huidige totaal aan inkomsten uit buitenlandse en koloniale investeringen 𧴰.000.000 zijn in plaats van 䀆.000.000. Sir R. Giffen waagt zich aan de berekening dat de nieuwe publieke investeringen in het buitenland in de zestien jaar 1882-1898 meer dan € 16380.000.000 bedroegen, en hoewel een deel van het bedrag slechts nominaal was, moet de werkelijke investering enorm zijn geweest .”

De heer Mulhall geeft de volgende schatting van de omvang en groei van onze buitenlandse en koloniale investeringen sinds 1862:

Dit laatste bedrag is van bijzonder belang, omdat het het meest grondige onderzoek vertegenwoordigt dat door een zeer competente econoom is gedaan voor de Woordenboek van politieke economie. De investeringen die in dit cijfer zijn opgenomen, kunnen worden ingedeeld in de volgende algemene hoofdlijnen:

Met andere woorden, in 1893 vertegenwoordigde het in het buitenland geïnvesteerde Britse kapitaal ongeveer 15 procent. van de totale rijkdom van het Verenigd Koninkrijk: bijna de helft van dit kapitaal was in de vorm van leningen aan buitenlandse en koloniale regeringen, de rest werd geïnvesteerd in spoorwegen, banken, telegrafieën en andere openbare diensten, eigendom van, gecontroleerd , of van vitaal belang beïnvloed door regeringen, terwijl het grootste deel van de rest werd geplaatst in land en mijnen, of in industrieën die direct afhankelijk waren van grondwaarden.

Aangiften inkomstenbelasting en andere statistieken die de groei van deze investeringen beschrijven, geven aan dat het totale bedrag van de Britse investeringen in het buitenland aan het einde van de negentiende eeuw niet lager kan worden vastgesteld dan € 1632.000.000.000. Gezien het feit dat Sir R. Giffen de schatting van € 163.700.000.000 in 1892 als 'matig' beschouwde, is het hier genoemde cijfer waarschijnlijk beneden de waarheid.

Nu, zonder al te zeer op deze schattingen te vertrouwen, kunnen we niet nalaten te erkennen dat we bij het omgaan met deze buitenlandse investeringen met verreweg de belangrijkste factor in de economie van het imperialisme worden geconfronteerd. Welke cijfers we ook nemen, twee feiten zijn duidelijk. Ten eerste dat het inkomen dat wordt verkregen als rente op buitenlandse investeringen enorm veel groter is dan het inkomen dat wordt verkregen als winst uit de gewone export- en importhandel. Ten tweede, dat terwijl onze buitenlandse en koloniale handel, en vermoedelijk de inkomsten daaruit, maar langzaam groeien, het aandeel van onze invoerwaarden dat inkomsten uit buitenlandse investeringen vertegenwoordigt, zeer snel groeit.

In een vorig hoofdstuk heb ik erop gewezen hoe klein een deel van ons nationaal inkomen als winst uit buitenlandse handel bleek te komen. Het leek onbegrijpelijk dat de enorme kosten en risico's van het nieuwe imperialisme moesten worden genomen voor zulke kleine resultaten in de vorm van een toename van de buitenlandse handel, vooral wanneer rekening werd gehouden met de omvang en het karakter van de nieuw verworven markten. De statistieken van buitenlandse investeringen werpen echter een duidelijk licht op de economische krachten die ons beleid domineren. Terwijl de productie- en handelsklassen weinig verdienen aan hun nieuwe markten en, als ze het wisten, veel meer belasting betalen dan ze eruit halen in de handel, is het heel anders met de belegger.

Het is niet te veel gezegd dat de moderne buitenlandse politiek van Groot-Brittannië in de eerste plaats een strijd om winstgevende investeringsmarkten is. Elk jaar wordt Groot-Brittannië in grotere mate een natie die leeft van een eerbetoon uit het buitenland, en de klassen die van dit eerbetoon genieten, hebben een steeds grotere stimulans om de openbare orde, de staatskas en de publieke macht in te zetten om het terrein van hun particuliere investeringen, en om hun bestaande investeringen veilig te stellen en te verbeteren. Dit is misschien wel het belangrijkste feit in de moderne politiek, en de onbekendheid waarin het is verpakt, vormt het grootste gevaar voor onze staat.

Wat voor Groot-Brittannië geldt, geldt ook voor Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en voor alle landen waar het moderne kapitalisme grote spaaroverschotten in handen heeft gegeven van een plutocratie of een zuinige middenklasse. Er wordt een algemeen erkend onderscheid gemaakt tussen crediteur- en debiteurlanden. Groot-Brittannië is al geruime tijd verreweg het grootste schuldeisersland, en het beleid waarmee de investerende klassen het staatsinstrument gebruiken voor particuliere zakelijke doeleinden, wordt het best geïllustreerd in de recente geschiedenis van haar oorlogen en annexaties. Maar Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten vorderen snel langs dezelfde weg. De aard van deze imperialistische operaties wordt aldus uiteengezet door de Italiaanse econoom Loria: –

“Wat gebeurt er als een land dat een schuld heeft aangegaan door de magerheid van zijn inkomen niet voldoende garantie kan bieden voor de stipte uitbetaling van de rente? Soms volgt een totale verovering van het debiteurland. De poging van Frankrijk om Mexico te veroveren tijdens het tweede rijk werd dus uitsluitend ondernomen met het oog op het waarborgen van de belangen van Franse burgers die Mexicaanse effecten aanhielden.Maar vaker geeft de onvoldoende garantie van een internationale lening aanleiding tot de benoeming van een financiële commissie door de crediteurlanden om hun rechten te beschermen en het lot van hun geïnvesteerde kapitaal te bewaken. De aanstelling van zo'n commissie komt uiteindelijk echter letterlijk neer op een heuse verovering. We hebben hiervan voorbeelden in Egypte, dat praktisch gezien een Britse provincie moet worden, en in Tunis, dat op dezelfde manier afhankelijk is geworden van Frankrijk, dat het grootste deel van de lening verstrekte. De Egyptische opstand tegen de buitenlandse overheersing die voortkwam uit de schuld liep op niets uit, daar het op onveranderlijke tegenstand stuitte van kapitalistische combinaties, en het succes van Tel-el-Kebir, gekocht met geld, was de meest briljante overwinning die rijkdom ooit heeft behaald op de slagveld.” [18]

Maar hoewel ze nuttig zijn om bepaalde economische feiten te verklaren, verhullen de termen 'crediteur'8221 en '8220debiteur' zoals toegepast op landen, het belangrijkste kenmerk van dit imperialisme. Want hoewel, zoals uit de bovenstaande analyse blijkt, veel, zo niet de meeste, van de schulden 'openbaar' zijn, is het krediet bijna altijd privé, hoewel de eigenaren er soms, zoals in het geval van Egypte, in slagen om hun regering om een ​​uiterst onrendabel partnerschap aan te gaan, waarbij de betaling van de rente wordt gegarandeerd, maar er niet in wordt gedeeld.

Agressief imperialisme, dat de belastingbetaler zo duur maakt, dat van zo weinig waarde is voor de fabrikant en handelaar, dat beladen is met zo'n groot onberekenbaar gevaar voor de burger, is een bron van grote winst voor de investeerder die thuis geen het winstgevende gebruik dat hij voor zijn kapitaal zoekt, en dringt erop aan dat zijn regering hem helpt om winstgevende en veilige investeringen in het buitenland te realiseren.

Als we nadenken over de enorme uitgaven aan bewapening, de verwoestende oorlogen, de diplomatieke brutaliteit van knabbelen waarmee moderne regeringen hun territoriale macht proberen uit te breiden, stellen we de duidelijke, praktische vraag: Cui bono? het eerste en meest voor de hand liggende antwoord is: de belegger.

Het jaarinkomen dat Groot-Brittannië verkrijgt uit commissies over haar gehele buitenlandse en koloniale handel, import en export, wordt door Sir R. Giffen [19] geschat op 㾾.000.000 voor 1899, genomen op 2½ procent, op een omzet van € 16380.000.000. Dit is het geheel dat wij mogen beschouwen als winst op de buitenlandse handel. Hoe aanzienlijk dit bedrag ook is, het kan niet dienen om een ​​economische drijfkracht op te leveren die voldoende is om de dominantie te verklaren die zakelijke overwegingen uitoefenen over onze imperiale politiek. Pas als we er een bedrag van € 16390.000.000 of € 16310.000.000 naast zetten, die pure winst op investeringen vertegenwoordigen, begrijpen we waar de economische impuls tot het imperialisme vandaan komt.

Investeerders die hun geld in vreemde landen hebben gestoken, onder voorwaarden die volledig rekening houden met de risico's die verband houden met de politieke omstandigheden van het land, willen de middelen van hun regering gebruiken om deze risico's te minimaliseren en zo de kapitaalwaarde en de rente te verhogen van hun particuliere investeringen. De beleggende en speculatieve klassen in het algemeen wensen ook dat Groot-Brittannië andere buitenlandse gebieden onder haar vlag zou nemen om nieuwe gebieden voor winstgevende investeringen en speculatie veilig te stellen.
 

Indien het bijzondere belang van de investeerder kan botsen met het algemeen belang en aanleiding kan geven tot een sloopbeleid, is het bijzondere belang van de financier, de algemeen handelaar in investeringen, nog gevaarlijker. De rang en de rang van de investeerders zijn, zowel voor het bedrijfsleven als voor de politiek, de kattenpootjes van de grote financiële huizen, die aandelen en aandelen niet zozeer gebruiken als investeringen om hen rente op te leveren, maar als materiaal voor speculatie op de geldmarkt. Bij het hanteren van grote massa's aandelen, in drijvende bedrijven, bij het manipuleren van waardeschommelingen, vinden de magnaten van de Beurs hun winst. Deze geweldige bedrijven - bankieren, makelaardij, korting op rekeningen, zwevende leningen, bedrijven die reclame maken - vormen de centrale ganglion van het internationale kapitalisme. Verenigd door de sterkste banden van organisatie, altijd in nauwste en snelste contact met elkaar, gelegen in het hart van de zakelijke hoofdstad van elke staat, voor zover het Europa betreft, voornamelijk gecontroleerd door mannen van een enkel en bijzonder ras, die vele eeuwen financiële ervaring achter zich hebben, verkeren in een unieke positie om het beleid van naties te controleren. Er is geen grote snelle sturing van het kapitaal mogelijk dan met hun instemming en door hun tussenkomst. Denkt iemand serieus dat een grote oorlog zou kunnen worden ondernomen door een Europese staat, of een grote staatslening zou kunnen afsluiten, als het huis van Rothschild en zijn connecties zich ertegen zouden keren?

Elke grote politieke daad die een nieuwe kapitaalstroom of een grote fluctuatie in de waarde van bestaande investeringen met zich meebrengt, moet de sanctie en praktische hulp krijgen van deze kleine groep financiële koningen. Deze mannen, die hun gerealiseerde rijkdom en hun bedrijfskapitaal bezitten, zoals ze moeten, voornamelijk in aandelen en obligaties, hebben een dubbel aandeel, eerst als investeerders, maar in de tweede plaats en vooral als financiële handelaren. Als investeerders verschilt hun politieke invloed niet wezenlijk van die van de kleinere investeerders, behalve dat ze meestal een praktische controle hebben over de bedrijven waarin ze investeren. Als speculanten of financiële handelaren vormen zij echter de belangrijkste factor in de economie van het imperialisme.

Het creëren van nieuwe staatsschulden, het op de markt brengen van nieuwe bedrijven en het veroorzaken van constante aanzienlijke waardeschommelingen zijn drie voorwaarden voor hun winstgevende bedrijfsvoering. Elke toestand brengt hen in de politiek en werpt hen aan de kant van het imperialisme.

De openbare financiële regelingen voor de Filippijnse oorlog brachten enkele miljoenen dollars in de zakken van de heer Pierpont Morgan en zijn vrienden, de oorlog tussen China en Japan, die het hemelse rijk voor het eerst opzadelde met een staatsschuld, en de schadevergoeding die zij zal betalen betalen aan haar Europese indringers in verband met het recente conflict, koren naar de financiële fabrieken in Europa brengen, elke spoorweg- of mijnconcessie die is afgedwongen door een onwillige buitenlandse potentaat betekent winstgevende zaken in het aantrekken van kapitaal en drijvende bedrijven. Een beleid dat angst voor agressie in Aziatische staten oproept, en dat de rivaliteit van handelsnaties in Europa aanwakkert, roept enorme uitgaven voor bewapening op en voortdurend oplopende staatsschulden, terwijl de twijfels en risico's die uit dit beleid voortvloeien, die constante schommeling van waarden in de hand werken van zekerheden die zo winstgevend zijn voor de ervaren financier. Er is geen oorlog, geen revolutie, een anarchistische moord of enige andere publieke schok, die deze mannen niet winstgevend zijn, het zijn harpijen die hun winsten zuigen van elke nieuwe gedwongen uitgave en elke plotselinge verstoring van het publieke krediet. Voor de financiers was de Jameson-aanval een zeer voordelige staatsgreep, zoals blijkt uit een vergelijking van de bezittingen van deze mannen voor en na die gebeurtenis, het verschrikkelijke lijden van Engeland en Zuid-Afrika in de oorlog, die een vervolg is op de inval, is een bron van immense winst voor de grote financiers die het best hebben standgehouden tegen de niet-gecalculeerde verspilling, en zich hebben terugverdiend door winstgevende oorlogscontracten en door de kleinere belangen 'uit te vriezen' in Transvaal. Deze mannen zijn de enige zekere winnaars van de oorlog, en de meeste van hun winsten komen voort uit de publieke verliezen van hun geadopteerde land of de privéverliezen van hun landgenoten.

Het is waar dat het beleid van deze mannen niet noodzakelijkerwijs leidt tot oorlog waar oorlog een te grote en te blijvende schade zou veroorzaken aan het substantiële weefsel van de industrie, wat de ultieme en essentiële basis van speculatie is, hun invloed is gericht op vrede, zoals in de gevaarlijke ruzie tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten over Venezuela. Maar elke verhoging van de overheidsuitgaven, elke schommeling van de overheidskredieten die niet door deze ineenstorting wordt veroorzaakt, elke riskante onderneming waarin openbare middelen tot onderpand van particuliere speculaties kunnen worden gemaakt, is winstgevend voor de grote geldschieter en speculant.

De rijkdom van deze huizen, de schaal van hun activiteiten en hun kosmopolitische organisatie maken ze tot de belangrijkste determinanten van het imperiale beleid. Zij hebben het grootste duidelijke aandeel in de zaken van het imperialisme en de ruimste middelen om hun wil op te dringen aan de politiek van de naties.

Gezien de rol die de niet-economische factoren van patriottisme, avontuur, militaire onderneming, politieke ambitie en filantropie spelen in de imperiale expansie, kan het lijken alsof het toeschrijven van zoveel macht aan financiers gelijk staat aan een te eng economische kijk op de geschiedenis. . En het is waar dat de motor van het imperialisme niet hoofdzakelijk financieel is: de financiën zijn eerder de gouverneur van de imperiale motor, die de energie leidt en haar werk bepaalt: ze vormt niet de brandstof van de motor en genereert ook niet rechtstreeks de stroom. Financiën manipuleert de patriottische krachten die politici, soldaten, filantropen en handelaren genereren het enthousiasme voor expansie dat uit deze bronnen voortkomt, hoewel sterk en oprecht, is onregelmatig en blind het financiële belang heeft die kwaliteiten van concentratie en helderziende berekening die nodig zijn het imperialisme aan het werk te zetten. Een ambitieuze staatsman, een grenssoldaat, een overijverige missionaris, een duwende handelaar, kan een stap van keizerlijke expansie voorstellen of zelfs initiëren, kan helpen bij het onderwijzen van de patriottische publieke opinie tot de dringende behoefte aan nieuwe vooruitgang, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de financiële macht. De directe invloed van grote financiële instellingen in de 'hoge politiek' wordt ondersteund door de controle die zij uitoefenen op de publieke opinie via de pers, die in elk 'beschaafd' land steeds meer hun gehoorzaam instrument. Terwijl de specifiek financiële krant “facts” en “opinions” oplegt aan de zakelijke klasse, komt het algemene orgaan van de pers meer en meer onder de bewuste of onbewuste dominantie van financiers. Het geval van de South African Press, wiens agenten en correspondenten de krijgsvlammen in dit land aanwakkerden, was er een van openlijke eigendom van de kant van Zuid-Afrikaanse financiers, en dit beleid om kranten te bezitten om de publieke opinie te produceren, is gebruikelijk in de grote Europese steden. In Berlijn, Wenen en Parijs zijn veel van de invloedrijke kranten in handen van financiële instellingen, die ze niet in de eerste plaats gebruiken om er directe winst uit te halen, maar om overtuigingen en sentimenten in de publieke opinie te brengen die het openbare beleid en de dus invloed op de geldmarkt. In Groot-Brittannië is dit beleid nog niet zo ver gegaan, maar de alliantie met financiën wordt elk jaar hechter, hetzij door financiers die een meerderheidsaandeel in kranten kopen, hetzij door eigenaars van kranten die worden verleid tot financiën. Afgezien van de financiële pers en het financiële eigendom van de algemene pers, oefent de stad notoir een subtiele en blijvende invloed uit op toonaangevende Londense kranten, en via hen op het lichaam van de provinciale pers, terwijl de volledige afhankelijkheid van de pers voor haar zakelijke winsten op zijn reclamezuilen gaat een merkwaardige terughoudendheid gepaard om zich te verzetten tegen de georganiseerde financiële klassen bij wie de controle over zoveel reclamezaken berust. Voeg daarbij de natuurlijke sympathie voor een sensationeel beleid dat een goedkope pers altijd aan de dag legt, en het wordt duidelijk dat de pers sterk bevooroordeeld is ten opzichte van het imperialisme en zich gemakkelijk leent voor de suggestie van financiële of politieke imperialisten die patriottisme willen aanwakkeren voor een nieuw stuk uitbreiding.

Dat is de reeks kenmerkende economische krachten die voor het imperialisme zorgen, een grote losse groep van beroepen en beroepen die winstgevende zaken en lucratieve werkgelegenheid zoeken door de uitbreiding van militaire en civiele diensten, door de uitgaven voor militaire operaties, de ontsluiting van nieuwe stukken grondgebied en handel daarmee, en het verschaffen van nieuw kapitaal dat deze operaties nodig hebben, dit alles vinden hun centrale leidende en sturende kracht in de macht van de algemene financier.

Het spel van deze krachten komt niet openlijk naar voren. Het zijn in wezen parasieten op patriottisme en ze passen zich aan de beschermende kleuren ervan aan. In de mond van hun vertegenwoordigers zijn nobele uitdrukkingen die uitdrukking geven aan hun verlangen om het gebied van de beschaving uit te breiden, een goed bestuur te vestigen, het christendom te bevorderen, de slavernij uit te roeien en de lagere rassen te verheffen. Sommige zakenlieden die zulke taal hanteren, koesteren misschien een oprecht, hoewel meestal vaag, verlangen om deze doelen te bereiken, maar ze houden zich voornamelijk bezig met zaken, en ze zijn zich niet onbewust van het nut van de meer onzelfzuchtige krachten bij het bevorderen van hun doelen. . Hun ware geestesgesteldheid wordt uitgedrukt door de heer Rhodes in zijn beroemde beschrijving van "Her Majesty's Flag" als "het grootste commerciële bezit ter wereld".

Opmerkingen:

18. Loria, De economische grondslagen van de politiek, p.273 (Sonnenschein).

19. Tijdschrift van het Statistisch Genootschap, vol.xlii. p.9.

20. Het zal worden opgemerkt dat dit, zoals niet een paar andere woorden van openbaring, is gemanipuleerd in het boek, Cecil Rhodes: zijn politieke leven en toespraken, door “Vindex” (p.823).


Een pad naar onafhankelijkheid op het water

In 1866 schreef een redacteur bij de Norfolk Virginiaans krant, een voorloper van De Virginian-piloot, had wat hij als een probleem beschouwde.

Tijdens de burgeroorlog waren Black Virginians slavenplantages ontvlucht naar de relatieve veiligheid van het door de Unie bezette Fort Monroe. En toen de oorlog voorbij was, had een aantal pas bevrijde mensen zich gevestigd in vaak sombere vluchtelingenkampen langs de waterwegen van het schiereiland, volgens het verslag van historicus Robert Eng over die periode. Nabijgelegen blanke bevolkingsgroepen voelden zich bedreigd door de nieuwe bewoners van de regio.

De Virginiaans’s vermeende zorg was echter oesters.

In het bijzonder was de redacteur bezorgd dat vrije zwarte mensen op het schiereiland toegang hadden tot de middelen voor economische zelfvoorziening.

"Door in de zomer te vissen en in de winter te oesters, slagen ze erin om een ​​karig en precair levensonderhoud te voorzien", beweerde de krant. "De overvloedige bronnen van het water" waren "voldoende voor de zwarten die weinig behoeften hebben, maar dragen niets bij aan de rijkdom van de gemeenschap."

De voorwaarden waren lang niet zo gratis en gemakkelijk als de krant beschreef, schreef Bogger in zijn verslag. De kampen werden in plaats daarvan geteisterd door ondervoeding en ziekte, en degenen die zich in de buurt vestigden, werden aangevallen door blanke burgerwachten.

Maar vanaf 1865, in het huidige Hobson, was een groep bevrijde families inderdaad in staat om over de lokale waterwegen te reizen om de zwaarbevochten soevereiniteit te vinden waarvan de krantenredacteur vreesde dat ze die zouden bereiken. Zestien families van de plantage Carter's Grove kregen gezelschap van voormalige vluchtelingen uit Yorktown, langs Chuckatuck Creek en de Nansemond River.

In een gebied dat toen Barrett's Neck heette, konden oestermannen vergunningen van de staat kopen om de openbare kreekbeddingen te bewerken, waarbij ze letterlijk hun claims met palen in het water uitzetten.

De wateren boden een eerste voorproefje van economische onafhankelijkheid.

"Toen de burgeroorlog eindigde in 1865, werd het water een toegangspoort voor grote aantallen pas bevrijde slaven die voor het eerst voor zichzelf werkten", vertelde de gepensioneerde conservator Michael Cobb van het Hampton History Museum aan de Dagelijkse Pers anno 2018.

“Voor de oorlog was je een slaaf die voor iemand anders werkte. Maar daarna was je een oesterman. Je was een schipper. En je hebt hard gewerkt en goed geld verdiend voor jezelf en je gezin. Dat maakte je tot iemand – en iemand zijn was alles als je een slaaf was geweest.”

In Hobson waren oesters de bezigheid van meer dan de helft van de mensen die zich daar vestigden. Het was slopend werk. Oestermannen zochten met harken van 4,5 meter de bedden op voor oesters die per korenmaat verkocht konden worden aan hongerige noorderlingen.

Oesters waren al big business in de Chesapeake Bay. In 1869 schatte de staatsauditor 640.000 acres aan bedden, met een jaarlijkse waarde van $ 10 miljoen.

In 1872 waren zes bevrijde families in Hobson in staat om hard genoeg te werken om land te kopen van boeren uit de buurt, waardoor nieuwe inkomstenbronnen ontstonden. Zeven jaar later waren de families die zich daar hadden gevestigd - langs wat nu Crittenden Road is - in staat om de eerste incarnatie van de Macedonia Baptist Church te bouwen, die vandaag nog steeds diensten verricht.

Hoewel oesters na de burgeroorlog een overwegend zwart beroep was in Hampton Roads, werd de lucratieve industrie steeds aantrekkelijker voor blanke kolonisten in Crittenden en Eclipse, naast Hobson.

Maar witte oestermannen toonden volgens Hobson-oesterman Ernest Wilson minder interesse in het tongen van schelpen in de kreek bij Hobson, omdat zware modder de oesterbanken vaak bedekte na regenbuien.

De overgrote meerderheid van de gemeenschap die zich in Hobson vestigde, was pas in 1930 zwart. Hobson was de thuisbasis van slechts 10 blanke landeigenaren.

Tegen die tijd bezat meer dan de helft van de zwarte families in Hobson land, en de alfabetiseringsgraad was gestegen van minder dan een derde tot meer dan 50%, waarbij de overgrote meerderheid van de kinderen naar school ging. Meer dan tweederde vond werk in de oesterindustrie, hetzij als tonger of shucker.

Maar de naam van het dorp werd niettemin bepaald door een van de weinige blanke landeigenaren in het gebied.

In 1900 was James "Bud" Johnson eigenaar van de winkel. En zoals zo vaak deed de winkel ook dienst als plaatselijk postkantoor. Om redenen die door de tijd verloren zijn gegaan, stelde Johnson voor het postkantoor te vernoemen naar een nu obscure zeeheld van de Spaans-Amerikaanse oorlog: Richmond Pearson Hobson.

Hobson had een bijzondere aanspraak op roem. Breed opgesmukte verhalen over zijn tijd als krijgsgevangene hadden hem populair gemaakt bij de pers - en blijkbaar ook bij massa's vrouwen die hem op treinstations begroetten. Hij droeg trots de titel van 'de meest gekuste man in Amerika'.

"Nu, wat moet ik in vredesnaam doen - wegrennen? Zal een man ontwijken als mooie vrouwen zich om hem heen verdringen? vroeg hij de St. Louis Post-Dispatch, twee jaar voordat hij Hobsons naamgenoot werd. "Het is misschien dwaas, maar elke man met enige moed of fatsoen in hem zou doen wat ik heb gedaan - kus ze allemaal."


Wat was de impact van het imperium op Groot-Brittannië in de periode die je tot nu toe hebt bestudeerd?

Empire kan worden gezien als direct en indirect invloedrijk binnen Groot-Brittannië. Imperium was zeker niet iets dat zich meer aan Groot-Brittannië opdrong, Groot-Brittannië leek haar rijk te vormen naar de behoeften van het individu.Natuurlijk zou zo'n grote, mondiale constructie als een imperium aanzienlijke gevolgen hebben voor de politiek, economie en samenleving in Groot-Brittannië, maar om te zien dat het het dagelijks leven van degenen die in het thuisland wonen, enorm zou veranderen, zou ongerechtvaardigd zijn. We zullen zien dat de kracht van de impact zo belangrijk is als we het hebben over Groot-Brittannië, maar vooral de voor- en nadelen die het had in termen van zijn invloed op binnenlandse aangelegenheden.

We moeten eerst de rol van het Britse rijk identificeren om de impact te begrijpen die het had. Het rijk werd gezien als de manifestatie van de Britse macht, dus hoe groter het rijk werd, in termen van omvang en succes door handel en rijkdom, hoe groter Groot-Brittannië werd als een wereldmacht. Belangrijk is dat rijkdom in deze tijd een aanzienlijke impact op Groot-Brittannië kreeg, toen de industriële revolutie in volle gang was en het kapitalisme een opkomende macht werd binnen de Britse economie en politiek. De conservatieven van die tijd, onder Disreali, zagen de verbanden tussen 'gentlemanly capitalism' en het rijk, evenals de noodzaak om de sociale omstandigheden te verbeteren. In feite brachten het rijk en zijn imperialistische kapitalisme campagnestrategieën naar voren om hun kansen om de regering te controleren te vergroten. Het belangrijkste was dat het imperium bewapening nodig had om het te verdedigen, en Hobson (1902) stelt dat alleen de kapitalistische klassen die de industrie bezitten, echt profiteerden van de imperiale handel. in de koloniën voor een hoger inkomen. Het is duidelijk te zien wat Hobson probeert te zeggen: er wordt in vredestijd geld geïnvesteerd in plaatsen buiten het thuisland, terwijl het thuisland op de eerste plaats zou moeten komen. Daarom zien we rijken een monetaire afvoer, afleidingsfondsen weg van het thuisland.

Empire opent een tweerichtingsleiding tussen de koloniën en het thuisland. Britten zouden naar de Britse koloniën kunnen emigreren en een heel nieuw gebied van ervaringen bieden die anders onbereikbaar waren in Groot-Brittannië. Hetzelfde kan gezegd worden van degenen die in de koloniën woonden, die Groot-Brittannië zagen als een vruchtbare natie met oneindige mogelijkheden. Het stemrecht leek een rol te spelen in de emigratiecijfers in de beginperiode die we bestuderen. Met de Second Reform Act van 1867 had de helft van Groot-Brittannië nu stemrecht. Na de jaren 1870 emigreerde een constant aantal Britten, van wie velen de franchise niet hadden [ii]. Het rijk bood werk aan de koloniën hadden veel administratieve figuren nodig om ze te helpen runnen. Er was ook behoefte aan mensen om marineposten te betreden, zowel militaire als handelsposten[iii]. Dit brengt ook het idee naar voren dat een rijk voor degenen in het thuisland een meer persoonlijke en individualistische ervaring was, die persoonlijke rijkdom bood en een zekere mate van ontsnapping uit de grenzen van politieke onderdrukking. Hobson (1902) heeft het idee van regeringsstijlen kort aangeroerd en stelt dat er verschillende regeringsstijlen in het rijk zijn, die elk beweren Brits te zijn, een gevoel van 'vrij regeren' [iv]. Toch betoogt hij dat de regering in het thuisland zelf on-Brits is in strijd met de normen die ze probeert vast te stellen vanwege de beperkingen die de regering heeft op de franchise. We zien hier dat de impact van het imperium op Groot-Brittannië een mate van contrast is, waardoor de samenleving kan nadenken over verschillen tussen wat 'Brits' is in het buitenland en wat het thuis is.

Jingoïsme, de propagandamachine die de nationale steun voor het rijk aanwakkerde, werd iets dat Groot-Brittannië als een natie of beschaving samenbracht. Men zou kunnen stellen dat het rijk samen smeedde wat Groot-Brittannië eigenlijk was. Lord Milner betoogt op een soortgelijk punt en noemt een 'Groot-Brittannië', waarin blanke mensen 'thuis kunnen zijn in elke staat van het rijk'[v]. Maar het was niet alleen dit idee dat hij bedoelde met een 'Groot-Brittannië'. Groot-Brittannië was opgesloten in een strijd tegen andere Europese mogendheden. Tegen het einde van de 19e eeuw vormde Chamberlain een verbinding tussen het vaderland en de koloniën. Hij identificeerde dat Groot-Brittannië aan het verliezen was in de industriële en militaire race tegen andere naties, evenals sociale problemen thuis. Hij begreep dat deze problemen konden worden opgelost door een effectieve ontwikkeling van het rijk. [vi] We zien hier een verband dat de impact van het rijk op Groot-Brittannië een broodnodige was, vanuit het oogpunt van Chamberlain was de impact de mogelijke redding van Groot-Brittannië en erkenning van superioriteit van andere Europese landen.

Gladstone pakte dit heel anders aan, volgens Cain en Hopkins (1993) identificeerden zij verbanden tussen Cobdens ideeën en die van hemzelf. Dat een politicus het standpunt inneemt dat het rijk niet zo invloedrijk was op Groot-Brittannië als velen dachten, suggereert een mate van kracht die de impact van het rijk had. Het verwijderen van het rijk, zo suggereerde hij, zou van Groot-Brittannië een sterkere wereldmacht maken[vii]. Cobden was ook anti-rijk, maar meer vanuit een humanitair standpunt,

“Ons nationale karakter raakt gedesoriënteerd en onze liefde voor vrijheid dreigt te worden aangetast door wat er in India gebeurt. Is het mogelijk dat we daar de rol van despoot en slager kunnen spelen zonder erachter te komen dat het karakter thuis verslechterd is?”[viii]

We zien hier dat Cobden stelt dat de ‘afslachting’ die plaatsvindt in India, en elders in het rijk, een domino-effect heeft op de status van het Britse volk en het imago dat ze hebben. Er is nog een argument dat het volk van Groot-Brittannië met een 'nee' zou hebben geantwoord en er zeker van was dat Groot-Brittannië niet zou veranderen in een ander Romeins regime. In feite stelt Marshall (1996) dat juist deze aard de noodzaak is om de macht en de wet binnen India te reguleren als een bepalend kenmerk van Britse kenmerken[ix]. We zien hier dat het rijk een sterke invloed heeft op wat de Britse kenmerken en overtuigingen definieert.

Empire kan worden gezien als een voordeel en een belemmering voor Groot-Brittannië. Historici hebben betoogd dat een rijk een nationale identiteit kan maken of breken door de manier waarop Britse idealen aan zijn koloniën worden opgelegd.

Economisch gezien zien we dat het rijk de kapitalistische boom veroorzaakt, waardoor industriële eigenaren macht over de politici krijgen om ervoor te zorgen dat het kapitaal hun kant op blijft stromen. De noodzaak om het rijk te bewapenen en te ondersteunen, leidt tot een buitenkansscenario dat Gladstone tijdens zijn tijd betoogt. In tegenstelling tot dit idee suggereert Chamberlain dat het een imperium is dat Groot-Brittannië, het vaderland, kan redden van de strijd op het gebied van economie en sociale onrust. Daarom is het erg moeilijk om te zeggen welke impact het imperium op Groot-Brittannië had vanwege de controversiële aard die het heeft en de sterke, leidende figuren die voor en tegen pleiten.

Er kan worden gesuggereerd dat historici het rijk zien als een machtsmiddel en suprematie binnen Europa en de wereld. Met de toenemende kracht van het kapitalisme en de militaristische macht binnen Europa, beschouwen historici het rijk als een machtig wapen om de omvang en macht van de Britse eilanden tegen hun Europese rivalen in beslag te nemen.

[i] Hobson, J.A., imperialisme, een studie, P. 46

[ii] Williamson, J.A., Een korte geschiedenis van de Britse expansie, p.184


Onze geschiedenis: de USS Hobson, een laaglandschip

Er zijn talloze verhalen over menselijkheid en heldhaftigheid die verteld kunnen worden over de mannen en schepen van de Charleston Naval Shipyard. Een zo'n schip, de USS Hobson DD-464, werd op 8 september 1941 te water gelaten. Ze werd gedoopt door de weduwe van Richmond Pearson Hobson, die de Medal of Honor kreeg voor optreden tijdens de Spaans-Amerikaanse Oorlog.

De torpedojager Hobson, die net op tijd voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar zee ging, zag voor het eerst actie tijdens Operatie Torch, de landing van 35.000 troepen in Noord-Afrika. Van daaruit verrichtte ze dienst in Atlantic Convoy en redde ze koopvaardijzeeman die dagenlang had rondgedreven nadat hij door een U-boot tot zinken was gebracht. Daarna nam ze deel aan een verwoestende aanval op de Duitse scheepvaart in Boda, Noorwegen. Later, terug in de Noord-Atlantische Oceaan, hielpen haar dieptebommen de U-575 naar de oppervlakte te dwingen, waar de onderzeeër door kanonvuur tot zinken werd gebracht.

D-Day vond de Hobson voor de kust van Utah Beach toen zij en twee andere torpedobootjagers de eerste golf landingsvaartuigen naar de kust leidden. Toen de Duitse batterijen de indringers ontdekten, begonnen ze hevig te vuren. Tijdens de uitwisseling maakte de nabijgelegen USS Corry een rondje midscheeps tussen de stapels. Toen de doelen van de Hobson tot zwijgen werden gebracht, schoot haar bemanning het getroffen schip te hulp en bracht talloze matrozen in veiligheid. Daarna keerde ze terug naar haar station en hervatte het ondersteuningsvuur.

Met een bruggenhoofd gevestigd, voer Hobson verder en nam deel aan acties voor de kust van Algerije, evenals landingen in Italië en Zuid-Frankrijk. Omdat de Europese/Afrikaanse fronten goed gingen, werd Hobson teruggestuurd naar de Verenigde Staten voor herconfiguratie. Haar achterste 5-inch mount werd verwijderd en vervangen door uitrusting voor het vegen van mijnen. Nu gevormd als een Destroyer Minesweeper, werd haar rompnummer veranderd in DMS-26 en vertrok ze naar de Pacific-campagne.

Haar bestemming was Okinawa, waar ze dagen voor de landing arriveerde om het pad vrij te maken en vuursteun te verlenen. Terwijl ze voor de kust lag, zagen vijftien vijandelijke vliegtuigen de Hobson en de USS Pringle en besprongen ze. Aanvankelijk werden de vliegtuigen verdreven door zwaar vuur, maar niet om te worden afgeschrikt, keerde er één terug en maakte een zelfmoordvlucht naar de Pringle om vervolgens door de kanonniers van beide schepen te worden neergeschoten. Een andere piloot met hetzelfde doel voor ogen kwam door het spervuur ​​​​en sloeg rechtstreeks tegen de bovenbouw van de Pringle. De lading bommen van de Zero ontplofte diep in het schip, brak de kiel en deed de Pringle binnen zes minuten zinken.

Slechts twee minuten later schreeuwde een andere zelfmoordpiloot in de richting van de Hobson, maar haar vijf inch kanonnen desintegreerden dat vliegtuig. De bom vloog echter door de lucht en explodeerde toen hij het dekhuis trof. De ontploffing sloeg een gat in het schip boven de machinekamer, waarbij vier doden vielen en zes mannen gewond raakten. Een wijdverbreide brand brak onmiddellijk uit en verspreidde zich snel. Terwijl de bemanning de vlammen begon te bestrijden, werden nog twee binnenkomende Kamikaze's neergeschoten. Gedurende het volgende uur, terwijl ze werden aangevallen en hun eigen vuur blussen, redden de Hobson 136 overlevenden van de Pringle. Hoewel zwaar beschadigd, slaagde het schip erin Pearl Harbor te bereiken en het was nog in reparatie toen de Japanners zich overgaven.

De rust die volgde was van korte duur en op 26 april 1952 was de Hobson terug in de Atlantische Oceaan en voerde nachtelijke manoeuvres uit met het vliegdekschip USS Wasp in afwachting van uitzending naar Korea. De schepen voerden vluchtoperaties uit met slechts een enkel rood licht aan de bovenkant van hun mast. De nieuwe commandant van de Hobson, luitenant-commandant William J. Tierney, was vijf weken aan boord geweest en het schip was zeven dagen onderweg. Toen de Wasp tegen de wind in draaide om haar vliegtuig te bergen, werd verwacht dat de Hobson achter het grotere schip zou blijven voor het geval een piloot in zee zou moeten duiken.

In plaats daarvan LCDR. Tierney gaf opdracht tot een reeks bochten die ertoe leidden dat zijn officier op het dek, luitenant William A. Hoefer, die beslissingen in twijfel trok. De discussie bereikte zo'n verhit niveau dat in een uiterst zeldzame schending van het protocol, luitenant Hoefer, die al zestien maanden op de Hobson was, daadwerkelijk van de brug afliep. Terwijl hij net buiten de stuurhut stond, LCDR. Tierney bleef commando's geven en toen luitenant Hoefer zich realiseerde wat er ging gebeuren, rende hij terug naar binnen en riep: "Bereid je voor op botsing! Bereid je voor op een botsing!”

Beide mannen keken naar rechts en recht naar de boeg van de Wasp die rechtstreeks op de Hobson afstevende. In het moment van verbijsterde stilte net voor de botsing, LCDR. Tierney rende zonder een woord te zeggen naar het aanstormende schip en wierp zichzelf overboord op zijn pad. Seconden later werd de USS Hobson midscheeps geraakt, rolde ze op haar bakboord en werd volledig in tweeën gesneden. In slechts vier minuten zonk de Hobson met 176 officieren en bemanningsleden naar hun dood. De mannen van de Wasp deden er alles aan en wisten 61 matrozen te redden.

Bij het gerechtshof dat daarop volgde, getuigden twee manschappen die die nacht op de brug waren, evenals luitenant Hoefer, van de opeenvolging van gebeurtenissen die de ramp hebben bespoedigd. De rechtbank stelt in haar bevindingen vast dat LCDR. Tierney "heeft een ernstige beoordelingsfout begaan." Het panel concludeerde verder dat de bevelvoerend officier van het schip was gevallen. Een nadere lezing van de getuigenissen bevestigde dat hij niet kon zwemmen.

Vandaag, ter nagedachtenis aan de mannen die die donkere en stormachtige nacht verloren, verheft zich een granieten obelisk boven White Point Gardens op de Charleston Battery. Op de marker heeft een zonnewijzer de 65 jaar geteld sinds die noodlottige nacht. Rond de voet van het monument zijn achtendertig stenen, elk één van elke staat die een zoon aan de zee heeft overgegeven.

Elk schip heeft karakter. Op de USS Hobson was het menselijkheid en heldhaftigheid, moed en deugd, dienstbaarheid en opoffering.


De geschiedenis van het Europese liberalisme. Door Guido De Ruggiero. Vertaald door R.G. Collingwood. (Londen: Humphrey Milford: Oxford University Press. 1927. Pp. xi + 476. Prijs 16s.) [Boekbespreking]Deze site maakt gebruik van cookies en Google Analytics (zie onze algemene voorwaarden voor details met betrekking tot de privacy-implicaties).

Het gebruik van deze site is onderworpen aan algemene voorwaarden.
Alle rechten voorbehouden door The PhilPapers Foundation

Pagina gegenereerd wo 30 juni 00:39:30 2021 op philpapers-web-b76fb567b-lqt6s Foutopsporingsinformatie

cachestatistieken: hit=643, miss=1041, save=
autohandler: 336 ms
genaamd component: 313 ms
invoer: 312 ms
entry_basics: 136 ms
entry-header: 114 ms
menu: 107 ms
soortgelijke_invoeren: 87 ms
entry_stats: 28 ms
get_entry : 14 ms
instapkatten : 13 ms
entry-links : 11 ms
ingangszijde: 8 ms
prepCit: 4 ms
citaties-referenties : 3 ms
entry_chapters : 3 ms
citaties-citaties : 3 ms
schrijfLog : 3 ms
entry_stats_query : 2 ms
cache-object opslaan: 1 ms
init renderer: 0 ms
cache-object ophalen: 0 ms
instelling: 0 ms
autorisatie: 0 ms
stat_db : 0 ms
invoerknoppen : 0 ms


Bekijk de video: JA Hobson and the Taproot of Imperialism (Augustus 2022).